طرح توجیهی گردشگری سال 1401

مسلماً توسعه هر فعالیتی دارای یکسری آثار و عواقب می باشد که گردشگری نیز از این قانون کلی مستثنی نمی باشد . دامنه وسیع فعالیتهای گردشگری و چند وجهی بودن آن و ارتباط متقابل با سایر صنایع و نهادها و دامنه اثرات گسترده آن، لزوم توجه و تجزیه و تحلیل آثار توسعه گردشگری را می رساند. در طرح توجیهی گردشگری آثار توسعه گردشگری تحت عنوان ارزیابی فنی مالی و اقتصادی و آثار اقتصادی، فرهنگی -اجتماعی و زیست محیطی مطالعه می شود. که در در زیر دانلود نمونه طرح های توجیهی آورده شده است.

اثرات اقتصادی توسعه گردشگری

در بسیاری از کشور های جهان، گردشگری به عنوان یکی از بخش های کلیدی و اصلی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی عمل کرده است. البته میزان تاثیر گردشگری در توسعه، با نظام حکومتی و جهت گیری آنها ارتباط مستقیم دارد. آثار اقتصادی گردشگری چند گانه است، که مهمترین اثر آن ایجاد اشتغال و درآمد است. نتایج تحقیقات متعدد مؤید این است که گردشگری به کاهش بیکاری و درآمد منتهی می گردد.

کشورها و جوامع به صورت فزاینده‌ای به این حقیقت پی برده‌اند که برای وضع اقتصادی خود باید ابتكار عمل به خرج دهند و درصدد یافتن راه های تازهای برآیند. اگر چه در نقاط منطقه های مختلف دنیا شرایط متفاوت است، اما همواره گردشگری عاملی برای پیشرفت اقتصادی بوده است. این صنعت میتواند موجب تغییرات اقتصادی و اجتماعی شود. گردشگری از طریق تکثیر بر درآمد ملی، اشتغال، تغییر قیمتها و تراز بازرگانی ملی، اقتصاد کشور را تحت تکثیر قرار میدهد

!

هیچ محصولی یافت نشد

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.