طرح توجیهی تولید الکل خرما

معرفی طرح توجیهی تولید الکل خرما نخستین بار، ابوبکر محمدبن زکریای رازی پزشک و شیمیدان ایرانی از تقطیر شراب در…

0
100,000 تومان