توضیحات محصول

پکیج جامع روش اجرایی تخمین عدم قطعیت نوع A و B در آزمون  اندازه گیری بر مبنای استاندارد ISO 17025 به همراه نمونه کار شده

1- هدف :

هدف از تدوين اين روش اجرایی ، تشريح فرايند تخمين عدم‌قطعيت اندازه‌گيري براي کليه آزمون‌ها مي‌باشد .

2- دامنه کاربرد:

دامنه كاربرد اين روش اجرایی ، در آزمايشگاه  های شركت تامين و تصفيه آب و فاضلاب شهر تهران مي‌باشد .

3- تعاریف:

3-1- اندازه‌گيري: اندازه‌گيري به مجموعه عملياتي اطلاق مي‌شود که به منظور تعيين مقدار يك كميت انجام مي‌شود.

3-2-اندازه‌ده: اندازه‌ده كميت ويژه‌اي است كه اندازه‌گيري مي‌شود

3-3- کميت تاثيرگذار: کميت تاثيرگذار كميتي غير از كميت اندازه‌ده است كه در نتيجه اندازه‌گيري اثر دارد.

3-4- عدم‌قطعيت اندازه‌گيري: پارامتري مربوط به نتيجه اندازه‌گيري كه پراكندگي مقاديري را مشخص مي‌كند كه مي‌توان بطور منطقي به اندازه‌ده نسبت داد.

3-4- خطا : نتيجه اندازه گيري منهاي مقدار واقعي اندازه ده مي باشد .

3-5- خطاي تصادفي ( random error ) : نتيجه اندازه گيري منهاي ميانگين نتايج مي باشد . اين خطا را نمي توان از بين بردوفقط مي توان آن را كاهش داد. اين خطا ناشي از عوامل غير قابل پيش بيني است كه در هر صورت در هر اندازه گيري امكان بروز دارند.

3-6- خطاي سيستماتيك( systematic error ) : ميانگين نتايج حاصل از انجام تعداد نامحدودي اندازه گيري يك اندازه ده در شرايط تكرار پذير منهاي مقدار واقعي آن اندازه ده مي باشد. اين نوع خطا را مي توان كمي نمودو به يك ضريب تصحيح ضرب كر د ، در اين حالت ميتوان فرض كرد خطاي سيستماتيك صفر است. درواقع خطا منهاي خطاي تصادفي برابر خطاي سيستماتيك است . اين نوع خطا ناشي از تاثيرات شناخته شده كميت هاي تاثير گذار مي باشد.

3-7- تصحيح ( correction  ) : مقداري كه براي جبران خطاي سيستماتيك به صورت جبري به نتيجه تصحيح نشده اندازه گيري اضافه مي شود. ( مقدار تصحيح برابر است با منفي خطاي سيستماتيك تخميني) .

3-8- ضريب تصحيح ( correction factor  ) : عددي كه براي جبران خطاي سيستماتيك در نتيجه تصحيح نشده يك اندازه گيري ضرب مي شود.

3-9- دقت ( precision ) : ميزان نزديكي نتايج آزمونهاي مستقل كه تحت شرايط قراردادي بدست آمده است. دقت به توزيع خطاهاي تصادفي بستگي دارد نه به مقدار واقعي اندازه ده.انحراف استاندارد معيار بيان ميزان دقت نتايج است . دقت كمتر، انحراف استاندارد بالاتري نشان مي دهد.

3-10- صحت ( accuracy ) : نزديكي نتيجه بدست آمده از اندازه گيري و مقدار واقعي اندازه ده

3-11- درستي ( trueness  ) : نزديكي ميانگين نتايج بدست آمده از تكرار اندازه گيري در شرايط تكرار پذيري و مقدار واقعي اندازه ده .

3-12- خطاي نوع І (الفا) : وقتي عامل تاثير گذاري وجود ندارد ولي به اشتباه آن را در نظر مي گيريد

3-13- خطاي نوع Ц (بتا) : وقتي عامل تاثير گذاري وجود دارد ولي به اشتباه ناديده گرفته مي شود .

3-14- تكرار پذير( repeatability ) : نزديكي ميان نتايج اندازه گيري هاي پياپي كه تحت شرايط يكسان اندازه گيري روي اندازه ده انجام مي شوديعني دقت در شرايط تكرار پذير

3-15- شرايط تكرار پذيري : همان روش اندازه گيري،همان ناظر،همان دستگاه،همان شرايط بكارگيري،همان محل،تكرار در يك فاصله زماني كوتاه

3-16- تجديد پذيري( reproducibility ) : نزديكي ميان نتايج اندازه گيري هايي كه تحت شرايط تغيير يافته اندازه گيري روي همان اندازه ده انجام مي شود يعني دقت در شرايط تجديد پذير

3-17- شرايط تجديد پذيري : شرايط تغييريافته ممكن است شامل اصل اندازه گيري،روش اندازه گيري، ناظر ، دستگاه اندازه گيري، استاندارد اندازه گيري ، استاندارد مرجع، محل، شرايط بكار گيري و يا زمان باشد.

3-18- رواداري (Tolerance) : حدود خطاهاي مجاز يا حداكثر خطاي مجاز براي يك دستگاه اندازه گيري.

3-19- گرايش (Bias) : اختلاف بين آزمون مورد انتظار و مقدار مرجع مورد پذيرش است .( همان خطاي سيستماتيك)

3-20- كليه آزمون ها از نظر نوع روش و نياز و يا عدم نياز به محاسبه تخمين عدم قطعيت به گروه هاي تعريف شده ذيل تقسيم بندي مي گردند:

تقسيم بندي از نظر نوع روش آزمون

S: روشهايي كه طبق استانداردهاي ملي و بين المللي مي باشند. مثل : (MIL-AMS, ASTM, ISO)

O: روشهاي استاندارد نشده

I: روشهاي داخلي و ابداعي آزمايشگاه

4-مسئوليت :

4-1- مسئوليت اجراي اين روش اجرايي بر عهده آزمونگر آزمايشگاه‌‌ مي‌باشد.

4-2- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این روش اجرایی بعهده مدیر فنی آزمایشگاه می باشد.

5- شرح فعالیت :

5-1-کليات

اولين گام در تخمين عدم‌قطعيت اندازه‌گيري، طبقه‌بندي گروه‌هاي آزمون مي‌باشد که بر اساس اين موضوع كه آيا محاسبه عدم‌قطعيت براي روش مورد نظر كاربرد دارد يا نه انجام مي‌شود. اين طبقه‌بندي به شرح زير مي‌باشد:

گروه اول- آزمون‌هاي کيفي: محاسبات عدم‌قطعيت در مورد اين گروه از آزمون‌ها الزامي نمي‌باشد.

گروه دوم- روش‌هاي استاندارد که حدود مقادير مربوط به منابع عمده عدم‌قطعيت را به عنوان دقت روش آزمون و از طريق پارامترهايي نظير انحراف استاندارد (s)، انحراف استاندارد نسبي (RSD)، تكرارپذيري روش و ساير اشكال دقت مشخص کرده‌اند. در اين موارد نيازي به انجام محاسبات عدم‌قطعيت نمي‌باشد و آزمايشگاه مي‌تواند داده‌هاي مندرج به عنوان دقت در روش‌هاي خود را به عنوان تخمين عدم قطعيت در نظر بگيرند اگر:

– آزمايشگاه داده‌هايي داشته باشد که نشان دهنده اين مطلب باشد که تکرارپذيري داده‌ها با داده‌هاي روش، قابل مقايسه است.

– موادي که از آنها براي تخمين دقت استفاده شده است مشابه مواد مورد آزمون در آزمايشگاه است.

– روش تغيير نکرده باشد.

گروه سوم- روش‌هاي آزمون كمي که روش استاندارد حدود مربوط به منابع عمده عدم‌قطعيت و شکل ارائه نتايج را مشخص نکرده است در اين موارد، عدم‌قطعيت مطابق بند 5-3 اين روش اجرايي محاسبه مي‌شود.

گروه چهارم– کاليبراسيون‌ها، در مورد کليه کاليبراسيون‌هايي كه در آزمايشگاه انجام مي‌شود انجام محاسبات عدم‌قطعيت مطابق بند 5-3 اين روش اجرايي الزامي مي‌باشد.

5-2- برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي مربوط به تخمين عدم‌قطعيت آزمون‌ها :

مديران فني آزمايشگاه‌ با توجه به تعداد آزمون‌هايي كه در هر آزمايشگاه انجام مي‌شود، گروهي را مسئول انجام محاسبات عدم‌قطعيت نموده و توصيه‌هاي لازم و نكات قابل توجه را به آنها گوشزد مي‌كنند و مسئوليت‌هاي مربوطه و مهلت زماني را در فرم برنامه محاسبات عدم‌قطعيت ثبت مي‌نمايند. اين افراد بايد از افراد داراي صلاحيت و آموزش ديده انتخاب شوند. محاسبات عدم‌قطعيت در فرم تخمين عدم‌قطعيت اندازه‌گيري ثبت مي‌شود.

5-3- مراحل تخمين عدم‌قطعيت :

مراحل اصلي تخمين عدم‌قطعيت اندازه‌گيري عبارتند از:

 1. مشخص نمودن اندازه ده
 2. شناسائي منابع عدم قطعيت
 3. ساده كردن با استفاده از گروه بندي تركيبات عدم قطعيت
 4. كمي نمودن تركيبات گروه بندي شده
 5. كمي نمودن تركيبات باقي مانده
 6. تبديل تركيبات به انحراف استاندارد
 7. محاسبه عدم قطعيت استاندارد مركب
 8. بازنگري و در صورت لزوم محاسبه مجدد تركيبات بزرگ
 9. محاسبه عدم قطعيت بسط يافته

جهت مطالعه ادامه  روش اجرایی تخمین عدم قطعیت فایل PDF روش اجرایی را مطالعه نمایید.

دانلود روش اجرایی تخمین عدم قطعیت در اندازه‌گیری

مشخصات محتویات پکیج
روش اجرایی:  تخمین عدم قطعیت در اندازه‌گیری

 1. فرم برنامه محاسبات عدم قطعیت
 2. فرم تخمین عدم قطعیت اندازه گیری
 3. جدول عدم قطعیت کل

تاریخ آخرین بروز آوری: 1396

نوع فایل: ورد 2007

نمونه‌های کار شده:

 1. محاسبه عدم قطعیت نوع A و B و کل در آزمون دوده
 2. محاسبه عدم قطعیت نوع A و B و کل در آزمون سیرکومتر
 3. محاسبه عدم قطعیت نوع A و B و کل در آزمون کولیس
اضافه‌کردن به سبدخرید
اضافه‌کردن به سبدخرید
0/5 (0 Reviews)

دیدگاه‌ها

  شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید

  نظری بدهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *