توضیحات محصول

پکیج روش اجرایی آموزش بر اساس الزامات ISO 9001:2015 به همراه یک نمونه کار شده

 

1ـ هدف

هدف تشريح روش برآورد نيازهاي آموزشي، طراحي و طرح‌ريزي آموزش و حصول اطمينان از انجام آموزش‌هاي اثربخش است.

 

2ـ واژه‌ها و تعاريف

2ـ1 آموزش Training

فرآيند ايجاد و بهسازي دانش، مهارت‌ها و رفتارها براساس نيازمندي‌ها.

2ـ2 شايستگي  Competence

توانائي به اثبات رسيده در به كارگيري دانش و مهارت ها.

2ـ3 حداقل آموزش

آموزش‌هايي هستند كه فرد براي تصدي شغل بايد آن‌ها را گذرانده باشد. (مانند تحصيلات دانشگاهي)

2ـ4 آموزش هاي به سازي

آموزش‌هايي كه به ‌دليل تغيير شرح وظايف يا تغيير سطح تكنولوژي يا … براي فرد مربوطه لازم مي‌شود.

 

3ـ دامنة شمول

كليه پرسنل سازمان تحت شمول اين روش اجرايي قرار دارند.

 

4ـ مسئوليت

4-1 مجري و مسئول پاسخگو : مسئول مديريت كيفيت

4-2  ناظر :  مدير عامل

 

5 ـ روش (آموزش‌هاي برنامه‌ريزي شده)

رديففعاليتمسئول
5ـ1برآورد نيازهاي آموزشيمسئول مديريت كيفيت
توجه 1جهت برآورد نيازهاي آموزشي به ورودي‌هاي زير توجه شود:

1ـ شرح وظايف و شرايط احراز شغل: حداقل مهارت‌ها و آموزش‌هاي لازم براي آن شغل و پيش‌بيني نيازهاي آموزشي افراد براي دو سال بعد در اين سند تعريف شده است. شرح وظايف و شرايط احرار شغل به صورت ساليانه توسط مسئول مديريت كيفيت مورد بازنگري قرار مي‌گيرد و در صورت نياز با هم‌فكري مسئولين بخش هاي ديگر به روز مي‌شود. (طبق روش اجرايي كنترل مدارك و سوابق به شمارة P-001 )

2ـ پرونده آموزش پرسنل: خلاصة اطلاعات كلية آموزش‌هاي گذرانده شده توسط فرد در فرم ثبت سوابق آموزشي به شمارة
F-051 درج شده است. اين فرم بر مبناي پروندة پرسنلي فرد تكميل مي‌شود.

3ـ نيازسنجي ساليانه: اين نيازسنجي در اول اسفند ماه و اول شهریور ماه هر شش ماه یکبار صورت مي گيرد. جزئيات مربوط به نيازسنجي در اين روش اجرايي تشريح شده است.

4- به منظور مشخص كردن مهارتهاي مورد نياز براي هر شغل ماتريس مهارتها طي فرم به شماره F-047 تهيه شده است.

5ـ1ـ1مراجعه به پرونده آموزشي و شرايط احراز شغل پرسنل و مشخص كردن نيازهاي آموزشي مشاغل.مسئول مديريت كيفيت

 

رديففعاليتمسئول
5ـ1ـ2ارسال فرم برآورد نيازهاي آموزشي به شمارة F-066 به مسئولين بخش‌ها.مسئول مديريت كيفيت
5ـ1ـ3تكميل و  ارسال فرم برآورد نيازهاي آموزشي حداكثر تا يك هفته پس از تاريخ دريافت و تایید فرم توسط مسئول مدیریت کیفیت و در نهایت مدیر عامل.مسئولين بخش‌ها
5ـ2مكاتبه و ايجاد ارتباط با موسسات و افراد ارائه كننده خدمات آموزشي و دريافت تقويم آموزشي آن موسسات.مسئول مديريت كيفيت
5ـ3ارزيابي تامين كنندگان خدمات آموزشي طي فرم ارزيابي تامين كنندگان آموزش به شمارة F-068  و ارائه منابع به مدير عامل.مسئول مديريت كيفيت
5ـ3ـ1تکمیل فرم نیاز سنجی با استفاده از اطلاعات بدست آمده از بند 5-3 و ارائه آن جهت تصویب مدیر عامل.مسئول مديريت كيفيت
5ـ3ـ2به روزآوري ليست عنوان‌هاي آموزشي برمبناي اطلاعات جمع آوري شده از واحدها و تكميل فرم نتايج نيازسنجي و تخصیص بودجه آموزش به شمارة F-067مسئول مديريت كيفيت
5ـ4 پس از تصویب دوره های پیشنهاد شده  در فرم نتایج نیاز سنجی توسط مدیر عامل و زمان‌بندي دوره ها طي فرم زمان‌بندي آموزش به شمارة F-070مسئول مديريت كيفيت
5ـ5ارسال فرم زمان‌بندي آموزش به شمارة F-070 جهت تصویب به مدیر عامل.نماينده مديريت
توجه2كلية فعاليت‌ها بايد تا آخر فروردين و مهر ماه هر سال به اتمام رسيده باشد.
توجه3در صورت بروز مغايرت در برنامه آموزش دلايل در فرم زمانبندي آموزش به شماره F-070 ثبت شود.مسئول مديريت كيفيت
توجه4اطلاع‌رساني بر مبناي شروع كلاس ها خواهد بود و مراتب باید به نحو مقتضی به اطلاع درخواست کننده و مسئول مربوطه رسانده شود.
5ـ6دوره‌هايي كه داخل شركت برگزار مي‌شوند:
5ـ6ـ1تکمیل فرم طرح دوره آموزشی به شماره  F-069مسئول مديريت كيفيت
5ـ6ـ2هماهنگي با مدرس و فراهم آوري مكان و ساير لوازم كمك آموزشي (ذكر شده در طرح دوره آموزش به شمارة F-069 )مسئول مديريت كيفيت
5ـ6ـ3 تكميل فرم صورت جلسه آموزشي به شمارة  F-073در هر جلسه.شركت كنندگان در دوره
5ـ6ـ4صدور گواهينامه داخلي براي پذيرفته‌شدگان آزمون نهايي در دوره در فرم گواهي‌نامة پايان دورة آموزشي/ آموزش حين كار  به شمارة F-075مسئول مديريت كيفيت
5ـ7دوره‌هايي كه خارج از شركت برگزار مي‌شوند:
5-7-1هماهنگي با امور اداري جهت اعزام پرسنل به دوره و انجام ساير امور مربوط به پرسنل شامل ورود و خروجمسئول مديريت كيفيت
5-7-2اقدام براي دريافت گواهي نامه از موسسه برگزاركننده دورهمسئول مديريت كيفيت
5ـ8يك ماه پس از برگزاري دوره، تعيين اثربخشي دوره توسط مسئول بخش طي فرم  تعيين اثربخشي آموزشي  به شمارة   F-072 بررسي و به مسئول مديريت كيفيت  ارايه مي شود.مسئول مديريت كيفيت با همكاري مسئولين بخش ها

 

رديففعاليتمسئول
5ـ9بايگاني سوابق در پرونده هاي مربوطه و به روز درآوري فرم ثبت سوابق آموزشي به شماره F-051مسئول مديريت كيفيت
توجه5اصل گواهي آموزش به خود فرد تحويل داده مي شود و يك نسخه كپي گواهي نامه در پرونده آموزشي فرد بايد بايگاني شود.

 

6ـ آموزش هاي غير برنامه‌ريزي شده و سمينارها

6ـ1 در صورتي‌كه دوره‌اي غير برنامه‌ريزي شده از طرف منابع داخلي يا خارجي پيشنهاد شود، پيشنهاد جهت بررسي و اظهار نظر توسط مسئول مديريت كيفيت به مسئول بخش ارجاع داده مي‌شود. در صورت موافقت مسئول بخش و تأييد مديرعامل, دوره مذكور طبق اين روش اجرايي، اجرا مي‌شود.

6ـ2 در مورد سمينارها مشابه بند 6-1 عمل مي‌شود با اين تفاوت كه الزامي به نگهداري سوابق ذكر شده در اين روش اجرايي نيست. (در مورد سمينارها فقط نگهداري يك نسخه از معرفي فرد به سمينار در پرونده آموزش كافي خواهد بود.)

توجه 6 : به منظور ثبت سوابق آموزش حين كار از فرم به شماره F-073 استفاده مي شود .

 

7ـ منابع و مراجع

7ـ1 روش اجرائي كنترل مدارك و سوابق به شمارة P-001

7ـ2 روش اجرايي جذب منابع انساني  به شماره P-006

 

8ـ پيوست‌ها و نگهداري سوابق

محل نگهداریمدت نگهداری(سال)پيوسترديف
بایگانی راکدبایگانی جاری
بایگانی23فرم ثبت سوابق آموزشي به شمارة F-0518ـ1
بایگانی23فرم برآورد نيازهاي آموزشي به شمارة F-0668ـ2
بایگانی23فرم نتايج نيازسنجي و تخصیص بودجه آموزش به شمارة F-0678ـ3
بایگانی23فرم ارزيابي تامين كنندگان آموزش به شمارة F-0688ـ 4
بایگانی23فرم طرح دوره آموزشي به شمارة F-0698ـ 5
بایگانی23فرم زمان‌بندي آموزش به شمارة F-0708ـ 6
بایگانی23فرم صورت جلسه دوره آموزشي به شمارة F-0738ـ 7
بایگانی23فرم تعيين اثربخشي دوره به شمارة F-0728ـ8
بایگانی23فرم  ماتريس مهارت ها به شماره F-0478ـ9
بایگانی23فرم  گواهي نامه پايان دوره آموزشي به شماره F-0758ـ10
اضافه‌کردن به سبدخرید
اضافه‌کردن به سبدخرید
0/5 (0 Reviews)

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *