توضیحات محصول

امکان‌سنجی- طرح توجیهی احداث واحد درجه‌بندی، سورتینگ و بسته‌بندی خرما

معرفی محصول

میوه درخت خرما در زبان فرانسه Datte نامیده می شود و دارای شکل بیضوی است که از نظر گیاهی شامل قسمت های ذیل می باشد

  • جدار خارجی یا پوست : به صورت غشا نازك و برحسب نوع خرما، لطیف یا کمی مقاوم سطح میوه را می پوشاند
  • جدار میانی یا گوشت میوه: دارای ضخامت بیشتر است. حجم و وزن عمده خرما مربوط به این قسمت بوده و توده اصلی و خوراك خرما را تشکیل می دهد
  • جدار داخلی: غشا نازکی است که هسته در میان آن قرار دارد.
  • خرما و فرآورده‌های آن دارای شیرینی طبیعی و مواد مقوی می باشد که کاربرد آن را در صنایع غذایی نظیر تولید کیك، نان های مخصوص، غذاهای آماده و دیگر مواد مورد نیاز صنایع امکان پذیر می نماید. خرما دارای فیبر بوده و هیچگونه چربی، کلسترول و سدیم را در ترکیب مواد خود ندارند.

ترکیبات شیمیایی خرما که در حقیقت ارزش غذایی میوه را شامل می شود؛ بستگی به رقم، شرایط آب و هاوایی، منطقه کاشت، سن درخت و مرحله رشد و نمو میوه دارد. در جدول زیر ترکیب شیمیایی میوه خرما آورده شده است.

 

ردیف

ترکیبات شیمیایی

مقدار

1آب22.5 درصد
2انرژی274 کالری
3پروتئین2.2 کالری
4چربی0.5 گرم
5کربوهیدرات72.9 گرم
6فیبر2.3 گرم
7کلسیم59 میلی‌گرم
8فسفر63 میلی‌گرم
9آهن3 میلی‌گرم
10سدیم1 میلی‌گرم
11پتاسیم648 میلی‌گرم
12ویتامین0.09 میلی‌گرم
13ریبوفلاوین0.1 میلی‌گرم

خرما دارای خواص بسیار زیادی از جمله بازگشت انرژی و جوانی از دست رفته است که در قارآن و دیگار کتااب های مقدس نیز به خواص این میوه شفابخش اشاره ویژه شده است. درخت خرما خواص بی شماری دارد و مای تاوان گفت که از تمام قسمت های این درخت می توان استفاده کرد و یك ضرب المثل عربی می گوید که خاواص درخات خرما به اندازه روزهای سال است.

خواص دارویی خرما

مردم صحرا هسته درخت خرما را در آورده و از آن نان می پزند این هساته را باو داده و از آن باه عناوان قهاوه استفاده می کنند، چرا که دم کرده آن بسیار مطبوع است یا حتی آن را در آب برای چند روز خیس کارده و باه عناوان غذای مقوی به شترهای خود می دهند و معتقدند که این غذا از گندم و جو مقوی تر است.اثر دیگر معجزه آسای هسته خرما از بین بردن تورم پلك های چشم است؛ برای این منظور پمادی از هسته خرما درست کارده و آن را روی چشام می گذارند؛ این پماد برای رشد مژه های چشم نیز بهترین دارو است.

در زمان های قدیم همواره خرما را برای قدرت و انرژی به کار می برده اند و هنوز بهترین میوه برای بازیافتن انرژی و قدرت جوانی است.گال هاای درخات خرماا نیاز خاصیت دارویی دارند و همچنین طعم گل های درخت خرما تلخ بوده و اثر مسهلی دارد.

خواص خرما از دید پزشکان

در خرما، مقداری فیبر غذایی موجود است، فیبر موجود در خرما بارای ساالمت دساتگاه گاوارش و تغذیاه بسایار مناسب است، علاوه بر آن خرما حاوی کاروتنوئیدها یا موادرنگی اسات کاه پایش سااز ویتاامین A و آنتای اکسایدان محسوب می شود و جلوی ضایعات و سرطانی شدن سلول ها را می گیرد.خرما در درمان یبوست، اخاتالالت روده ای، مشکالت قلبی و اسهال مفید است و جزو مواد غذایی ملین به شمار می آید.

به همین دلیل برای افرادی که از یبوسات رنج می برند، مفید اعالم شده است، بعضی از انواع نخل ها میوه شان وقتی رطب هستند، چیده و اساتفاده مای شاود؛ مثل رطب مضافتی و کبکاب »زرد طالیی« و بعضی دیگر باید بعد از مرحله رطب، 21 روز در گرمای خرماپزان مناطق گرمسیر بر سر نخل بماند تا نیمه خشك شود که به آن خرما می گویند، مثل خرمای نیمه خشك زاهدی و پیارم؛ البته بعضی از انواع خرماهای نیمه خشك را کامال خشك کرده و به بازار می فرستند.

تأثیر خرما بر بیماری‌های اعصاب

پتاسیم در این میوه به میزان قابل توجهی موجود است که برای جلوگیری از پرفشاری خون و برای کاار صاحیح عضالت و اعصاب ضروری است که به هم خوردن آن در بدن، بسیار خطرناك است. عالوه بر آن، خرما حاوی میازان قابل توجهی منیزیم است که برای اعصاب و عضلات ضروری است.

نقش ویژه خرما در خون سازی

خرما مقدار قابل توجهی فوالت یا همان اسیدفولیك به بدن می رساند که برای خون رسانی برای بدن الزم است و زنان هنگام بارداری مجبور می شوند، عالوه بر دریافت فوالت از طریق غذا، قرص آن را نیز مصرف کنند. فوالت به عنوان ماده خون ساز در خرما موجود است، هر چند که مقدار آهن خرما آن چنان زیاد نیست، اما برای خون سازی، بدن احتیاج به سه ماده مغذی فوالت، آهن و ویتامین 42 B دارد که در غذاهای حیوانی یافت می شوند، بنابراین برای ایان منظور باید از غذاهای متنوع استفاده کرد.

ویتامین C یکی دیگر از ماواد مغاذی خرماا اسات کاه ایان ویتاامین بارای جلوگیری از بیماری های خطرناك خونریزی دهنده یا همان اسکوربوت الزم است و باید بدن هر فرد در طول روز، 61 میلی گرم ویتامین C دریافت کند که تقریباً در هر 411 گرم خرما 41 میلی گرم ویتامین C موجود است

بهترین شیوه برای چاقی

خرما بخشی از رژیم غذایی سالم است، چرا که قند، چربی، پروتئین و انواع ویتامین های ضاروری در آن موجاود است، بنابراین این ماده غذایی در مقابله با کمبود وزن کمك مؤثری است.

خرما دوست قلب های ضعیف

ثابت شده است، خرمایی که شب در آب خیس شده و صبح مصرف شود برای قلب های ضعیف مفید اسات، اگار این کار را دو بار در هفته انجام دهید به تقویت قلب خود کمك کرده اید.

طرح‌های مشابه
مشخصات ساختاری طرح
تاریخ آخرین بروز آوری: 1397

تعداد صفحات: 37 صفحه

نوع فایل: ورد 2007

دانلود 15 صفحه اول گزارش (PDF)

سرفصل‌های گزارش
1- معرفی محصولات.. 6

1-1- نام و کد محصولات (آیسیک) 6

1-2- شماره تعرفه گمرکی.. 6

1-3- شرایط واردات   6

1-4- بررسی استانداردهای موجود در مورد محصولات.. 7

1-5- بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه تولید داخلی و جهانی محصول.. 7

1-5-1- بررسی قیمت‌های داخلی.. 8

1-5-2- بررسی قیمت‌های جهانی.. 8

1-6- موارد مصرف و کاربرد‌های محصولات.. 8

1-7- کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصولات.. 9

1-8- اهمیت استراتژیکی محصولات در دنیا 10

1-9- کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف‌کننده محصول بسته‌بندی خرما 11

1-10- شرایط صادرات محصولات.. 11

2- وضعیت عرضه و تقاضا 12

2-1-  ظرفیت بهره‌برداری و روند تولید از آغاز برنامه اول تا کنون.. 12

2-1-1- ظرفیت‌های بهره‌برداری.. 12

2-1-2- روند ظرفیت نصب شده واحد‌های فعال در کشور 12

2-1-3- روند تولید واقعی محصولات در کشور 14

2-1-4- راندمان تولید (درصد استفاده از ظرفیت اسمی) در واحد‌های تولیدی فعال.. 14

2-2- بررسی وضعیت طرح‌های جدید و در حال توسعه. 15

2-2-1- پیش‌بینی تولید در بازار آینده کشور 16

2-3- روند واردات محصولات.. 17

2-4- جمع‌بندی عرضه. 17

2-5- روند مصرف    17

2-6- روند صادرات محصولات طرح. 18

2-6-1- برآورد قابلیت صادراتی طی سنوات آتی.. 18

2-7- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا برنامه ششم توسعه. 23

2-7-1- برآورد میزان تقاضا محصولات طرح در آینده. 24

2-7-2- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مطالعات.. 25

3- بررسی اجمالی تکنولوی و روش‌های بسته‌بندی محصولات در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها 26

3-2- نام کشورها و شرکت‌های سازنده ماشین‌الات مورد استفاده در تولید محصولات.. 29

4- بررسی نقاط قوت و ضعف تکنولوژی‌های مرسوم در تولید محصولات.. 34

5- بررسی تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد میزان سرمایه‌گذاری ثابت مورد نیاز 35

5-1- زمین                  35

5-2- محوطه سازی   35

5-3- عملیات ساختمانی.. 36

5-4- ماشین‌الات و تجهیزات.. 37

5-5- تجهیزات و تاسیسات تولیدی.. 39

5-6- وسایل اداری و خدماتی.. 39

5-7- ماشین‌آلات حمل و نقل.. 40

5-8- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری.. 40

5-9- هزینه‌های پیش بینی نشده. 40

5-10- برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح. 41

5-10-1- نقطه سربه‌سر تولید. 41

5-10-2- شاخص‌های اقتصادی طرح. 42

6- برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن.. 43

6-1- مواد اولیه و بسته‌بندی.. 43

6-2- معرفی منابع تامین مواد اولیه. 43

6-2-1- بررسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده. 44

7- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح. 47

8- بررسی تاثیرات زیست محیطی.. 47

9- وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال.. 47

10- تاسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح. 48

10-1- برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تامین آن.. 48

برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تامین آن.. 48

برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تامین آن.. 48

10-4- برآورد هوای فشرده مورد نیاز و چگونگی تامین آن.. 49

10-5- برآورد تاسیسات گرمایشی و سرمایشی.. 49

10-6- برآورد امکانات زیر بنایی مورد نیاز طرح. 49

11- وضعیت حمایت‌های اقتصادی و بازرگانی.. 49

11-1- حمایت‌های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه‌های جهانی.. 49

11-2- حمایت‌های مالی.. 50

12- تجزیه و تحلیل و ارائه جمع‌بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد جدید. 50

12-1- بررسی بازار    51

12-2- عرضه و تقاضا 51

12-3- هزینه‌های سرمایه‌گذاری.. 51

12-4- ظرفیت اقتصادی.. 52

12-5- میزان اشتغال   53

12-6- تولید جهت مصرف داخلی/ صادرات.. 53

ردیفخلاصه طرح
1عنوان طرحدرجه‌بندی، هسته گیری و بسته بندی خرما
2مجری طرح
3ظرفیت تولید/خدمت9625 تن در سال
4مساحت زمین
5مساحت زیر بنا
6سرمایه‌گذاری ثابت طرح55864 میلیون ریال
7سرمایه در گردش131332 میلیون ریال
8سرمایه گذاری کل طرح187196 میلیون ریال
9تسهیلات بلند مدت (5 ساله)0 میلیون ریال
10تسهیلات کوتاه مدت0 میلیون ریال
11شاغلین طرح28 نفر
12درآمد سالیانه1002203 میلیون ریال
13نقطه سر به سر14%
14میزان فروش در نقطه سر به سر140555 میلیون ریال
15نرخ بازگشت سرمایه93%
16دوره بازگشت سرمایه13 ماه
17سود/زیان خالص175014 میلیون ریال

 

اضافه‌کردن به سبدخرید
اضافه‌کردن به سبدخرید
0/5 (0 Reviews)

دیدگاه‌ها

    شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید

    نظری بدهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *