تولید الکل از خرما

توضیحات محصول

1- معرفی محصولات

نخستين بار، ابوبكر محمدبن زكرياي رازي پزشك و شيميدان ايراني از تقطير شراب در قرع و انبيق ، مادهاي بدست آورد كه آن را الكحل نام نهاد؛ پس از مدتي ،” دكتر وانديك “آمريكايي واژه الكحل را به الكل (alcohol) تبديل كرد. امروزه اين ماده ، به نام اتيلن الكل ، الكل معمولي، الكل اتيليك ، روح الخمر ، الكل شراب ، اتانول ، نتيل كربينول ، جوهر شراب ، الكل كشمش ، ئيدروكسيل و… مشهور است.

الكل ، آب گونه‌اي است فرار ، بيرنگ ، با بوي ويژه و مزه سوزان ، رطوبت گير و از آب سبكتر است. وزن ويژه يا جرم حجمي آن795,0 تا 8,0 ، در فشار متعارفي ، نقطه جوش آن 53,78 تا 5,78 درجه سانتيگراد و نقطه انجماد آن ، 114درجه سانتيگراد است. از اينرو ، آن را در دماسنجهايي كه براي سنجش سرما بكار ميرود، استفاده ميكنند. الكل جامد در 130درجه سانتيگراد گداخته ميشود. قابليت حل شدن اتيل الكل در آب بسيار زياد است و به هر نسبت با آب مخلوط ميشود. از آميختن آب و الكل ، كمي گرما هم توليد ميشود، الكل يكي از حلالهاي بسيار خوب است ، يد ، كافور ، عطرها ، عسل و … را در خود ناپديد ميكند. الكل به غير از آب ، در اغلب حلالهاي آلي محلول است .الكل خاصيت گندزدايي دارد و آلبومينها را منعقد ميكند به طور كلي، زماني كه نام الكل به تنهايي به كار ميرود، معمولاً منظور اتانول است كه همان الكل گرفته شده از جو يا عرق يا همان مشروبات الكلي ميباشد كه از تخمير شكرها به دست مي .آيد و محصول مورد بررسي در اين گزارش ميباشد.

در شيمي به هر تركيب شيميايي كه يك گروهِ هيدروكسيل متصل به كربن يك آلكيل داشته باشد، الكل گويند. فرمول كلي يك الكل ساده غير حلقه اي 12CnH+n  است. در شيمي الكلها در شمار گروه مهمي از تركيبهاي شيميايي هستند و در واكنشهاي گسترده‌اي شركت ميكنند و بسياري از تركيب‌هاي شيميايي از آن ها به دست مي‌آیند. الكل بيشتر با صفتهاي مشخص كننده  ويژه خود ميآيند مانند الكل چوب (كه همان متانول است يا) ايزوپروپيل الكل. پسوند «ول» نيز در پايان نام شيميايي همه الكلها مي‌آید.

از خواص بسيار مهم الكلها كه موجب كاربرد فراوان آنها در انواع صنايع گرديده است حلاليت بالا آنها ميباشد ، با توجه به اين كه پيوند بين الكلها مانند آب، پيوند هيدروژني است به هر اندازهاي در آب حل ميشود. همچنين با توجه به اين كه الكلها از يك سو بخشي آلي داشته و از سوي ديگر گروه هيدروكسيد دارند بسياري از مواد آلي را نيز حل ميكنند . روشهاي تهيه الكل بسيار متنوع ميباشد كه در ادامه به هريك بطور خلاصه اشاره ميكنيم:

 • تهيه الكل از راه تخمير

مخمر آبجو ، قارچي است كه با جوانه زدن تكثير ميكند، اگر اين قارچ در مجاور يك ماده قندي تخمير شود، موادي از خود خارج ميكند كه خاصيت آنزيمي داشته و موجب دگرگوني قند مي‌شود. در بين قندها ، گلوكز به فرمول C6H12O6 است كه تخمير شده، الكل ميدهد (تهيه شراب).

 • تهيه الكل از گلوكز

آنزيمي كه عمل تخمير گلوكز بوسيله آن انجام مي گيرد، زيماز يا الكلاز ناميده ميشود. هر گاه آنزيم را به گلوكز اضافه كنيم، الكل و دي اكسيد كربن يا گاز كربونيك بدست مي‌آيد.

 • تهيه الكل از مواد نشاسته دار

براي تهيه الكل از مواد نشاسته دار مانند برنج ، گندم ، ذرت ، سيب زميني ، آنزيمي به نام مالتاز ، مالت را به مالتوز تبديل ميكند. سپس مالتوز بوسيله هيدروليز( آبكافت )به گلوكز تبديل مي گردد و گلوكز هم تخمير حاصل ميكند، گاز كربونيك و الكل ميدهد (براي تبديل مالت به مالتوز ، محيط بايد اسيد باشد).

 • تهيه الكل از شراب

نخستين بار ابوبكر محمدبن زكريا رازي از تقطير شراب در قرع و انبيق ، الكل را بدست آورد در. فرانسه اغلب الكل را از شراب آو بدست مي .رند عمل تخمير بر روي هگزوزها ( قند شش كربندار) انجام ميگيرد، ولي چون در اين قندها ماده اوليه گرانبها است، اغلب از چند قنديها ( پلي ساكاريدها )مانند نشاسته ، سلولز و … به عنوان ماده اوليه بهره ميگيرند. از دي ساكاريدها مانند ملاس كارخانههاي قند و …هم به عنوان ماده اوليه ميتوان براي تهيه اتيل الكل بهره گرفت.

 • تهيه الكل از ساكاروز يا قند معمولي

ساكارز را آنزيمي به نام انورتاز (invertase ) يا انورتين  (invertine ) هيدروليز (آبكافت) ميكند و به گلوكز و لولز تبديل مينمايد. محلولهاي الكلي كه از تخمير بدست ميآيد، از نظر مقدار الكل تفاوت دارند . روش مورد استفاده در توليد الكل از خرما در اين گزارش نيز تخمير و استفاده از مخمرها ميباشد.

 • تهیه الکل از راه سنتز
 • تهيه الكل از اتيلن

 نخستين بار برتلو (Berthelot ) شيميدان فرانسوي ، الكل را از اثر آب بر اتيلن به كمك اسيد سولفوريك بدست آورد.

 • تهيه الكل از استيلن

الكل را بطور عمده در صنعت از اثر احيا كردن (هيدروژن افزايي) استالدئيد بدست ميآورند و براي تهيه استالدئيد از استيلن بهره ميگيرند.

1-1- نام و کد محصولات (آیسیک)

طبق اطلاعات بدست آمده از سایت بهین‌یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت، محصول با کد آیسیک زیر تولید می شود.

ردیف

شرح

کد آیسیک (ISIC)

1الکل از خرما15511112

1-2- شماره تعرفه گمرکی

بر اساس اطلاعات اداره گمرک شماره تعرفه گمرکی محصول طرح به صورت ذیل می‌باشد.

ردیف

عنوان فارسیعنوان لاتین

کد تعرفه گمرکی

1الکل اتلیتیک تقلب نشده که درجه الکل آن 80 درصد حجمی یا بیشتر باشدUndenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher220710

1-3- شرایط واردات

با مراجعه به کتاب مقررات بازرگانی خارجی کشور بر اساس قانون صادرات و واردات، محدودیتی برای واردات روغن هسته خرما وجود ندارد. این محصولات باید با استانداردهای ملی ایران منطبق باشد. همچنین ورود این محصول موکول به رعایت ماده 16 قانون نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 می باشد. ورود اقلام مشمول این فصل در صورتی که منع شرعی داشته باشند، ممنوع است. ورود اتانول (الکل اتلیتیک، هیدرواکسید) 100 درصد خالص با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از کسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز می باشد.

1-4- بررسی استانداردهای موجود در مورد محصولات

بر اساس سامانه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران استاندارهای زیر جهت تولید الکل خرما استفاده می شود.

جدول 1: استانداردهای الکل خرما

ردیفموضوعشماره استاندارد
1الکل اتیلیک – ویژگی ها161
2الکل اتیلیک – روش های آزمون613
3دماسنج های مورد استفاده در الکل سنج ها و هیدرومتری های الکلی10221

1-5- بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه تولید داخلی و جهانی محصول

قيمت انواع سركه از جمله سركه خرما نظير ساير كالاها تحت تاثير بازار عرضه و تقاضا تعيين مي گـردد. قيمت هاي مربوط به اين محصولات با توجه به نوع محصولات، كيفيت محصولات ومشخصات آن داراي تنوع مي‌باشد. پارامترهاي مختلفي بر قيمت يك محصول تاثير ميگذارند كه برخي از آنها در ذيل شرح داده شـده است:

 • قيمت مواد اوليه مصرفي كه يكي از مهمترين هزينه هاي متغير توليد مي باشد و نقش عمـده اي را در تعيين قيمت تمام شده محصول دارد.
 • منطقه جغرافيايي احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسي به منابع تامين مـواد اوليـه و كـانون هـاي مصرف محصول، هزينه هاي مربوطه را تحت تاثير قرار ميدهد.
 • نوع تكنولوژي مورد استفاده از طريق تاثير بر سرمايه گـذاري، كيفيـت محـصول توليـد شـده و ميـزان ضايعات و … بر قيمت فروش محصول موثر است.
 • هزينه هاي نيروي انساني مورد نياز تاثير مستقيم بر هزينه هاي متغير توليد و قيمت تمام شده محصول دارد.
 • ظرفيت توليد واحد بر روي قيمت فروش محصول موثر است به . اين ترتيب كه افزايش ظرفيت توليد از طريق سرشكن نمودن هزينه هاي سربار باعث كاهش قيمت تمام شده محصول ميگردد.

با توجه به نكات مذكور، قيمت فروش محصول توليد شده علاوه بر اينكه بايد هزينه‌هاي توليد را تامين نمايد، بايد توانايي سهم‌گيري از بازار را داشته باشد. همچنين در صورتي كه صادرات محصول توليدي نيز مد نظر باشد، قيمت گذاري بايد به نحوي باشد كه رقابت با توليدكنندگان خارجي امكان پذیر باشد.

1-5-1- بررسی قیمت‌های داخلی

تعیین قیمت‌های محصولات الکل خرما در داخل کشور بیشتر به صورت رقابتی صورت می‌گیرد. مهم‌ترین شرکت‌های تولید‌کنندهالکل خرما در داخل کشور در جدول 2 آورده شده است. همچنین متوسط قیمت فروش هر یک از محصولات در جدول 3 ارائه گردیده است.

جدول 2: شرکت‌های تولید‌کننده الکل خرما داخل کشور

ردیف

شرکت

رشته فعالیت

1كارخانجات   داروئي  وغذائي  شبنم  كرمانتقطير-تصفيه اميختن انواع عرقيات –توليد الكل اتيليك ازمواد تخميری

 

جدول 3: متوسط قیمت‌های قابل ارائه محصولات در بازارهای داخل

ردیف

شرح

قیمت (ریال)

1الکل از خرما بر حسب یک لیتر105000 الی 130000

1-5-2- بررسی قیمت‌های جهانی

متوسط قیمت‌ های جهانی انواع الکل خرما مطابق جدول 4 می‌باشد.

جدول 4: قیمت‌های قابل ارائه محصولات در بازارهای بین‌المللی

ردیفشرحقیمت (دلار)
1متوسط قیمت جهانی انواع

روغن هسته خرما بر حسب تن

3100 الی 3500

1-6- موارد مصرف و کاربرد‌های محصولات

الكل اتيليك داراي كاربردهاي متنوع در صنعت و پزشكي ميباشد كه در اينجا به موارد مهم آن اشاره شده است:

 • الكل طبي

در حال حاضر الكل طبي داراي بيشترين مصرف در كشور ميباشد ، كه محصول مورد بررسي در اين گزارش ميباشد . اين الكل با خلوصيت 96 يا 70 درجه توليد شده و در اختيار بازار قرار ميگيرد. ذيلاً موارد مصرف عمده آن آورده شده است.

 • توليد سركه

سركه مادهاي است كه از تخمير اسيدي الكل توليد مي گردد. سركه داراي مصارف خوبي در صنايع غذايي و مصارف خانگي است.

 • مصارف طبي

الكل داراي خاصيت بالاي ضد عفوني است. بنابراين با استفاده از اين خاصيت تجهيزات و ابزارآلات پزشكي با الكل مورد ضد عفوني قرار ميگيرند از مصارف ديگر الكل در طب، استفاده در تزريقات و پانسمان ميباشد.

 • مصارف داروئي الكل

الكل داراي دو نوع كاربرد در صنعت داروسازي ميباشد:

الف) استفاده بعنوان حلال

 الكل حلال اكثر مواد داروئي موجود در گياهان و برخي مواد شيميايي ميباشد. از اينرو براي استخراج اين مواد از بدنه گياه و يا تركيب ماده شيميايي از الكل استفاده ميشود

ب) استفاده بعنوان دارو

الكل بصورت مستقيم در فرمولاسيون ساخت برخي داروها كاربرد رددا .  مصارف آشاميدني الكل در كشور هاي ديگر از الكل براي تهيه مشروبات الكلي استفاده ميشود

 • مصارف الكل صنعتي

موارد مصرف الكل صنعتي بسيار متنوع ميباشد.

 • مصرف الكل بعنوان ماده اوليه در توليد محصولات آرايشي

الكل در توليد انواع ادكلنها، عطرها، اسانسها و ديگر محصولات آرايشي داراي كاربرد است . اصلي ها ترين خاصيتي كه سبب كاربرد الكل در اين حوزه ميگردد، خاصيت حلاليت آن ميباشد . الكل انواع اسانس (ها در ساخت ادكلن و عطرها و) روغنها و موم (ها در ساخت انواع رژ لب، رژ گونه، ريمل و غيره) را در خود حل مينمايد و پس از مصرف توسط مصرف كننده به واسطه دارا بودن قابليت تبخير در دماي پايين، تبخير گرديده و از محيط خارج ميگردد.

 • مصرف الكل بعنوان ماده اوليه در توليد برخي محصولات بهداشتي

تركيب الكل در برخي محصولات بهداشتي يكي ديگر از موارد مصرف الكل ميباشند. از موارد نمونه اين محصولات ميتوان به شيشهشورها، براق كننده ظروف و جلا دهندهها اشاره كرد.

 • مصرف بعنوان ماده اوليه توليد رنگها

الكل در فرمولاسيون ساخت برخي رنگها، لاك ها ها و جلا دهنده كاربرد دارد. الكل در اين محصولات بعنوان حلال رزينهاي مصرفي و همچنين محمل و حلال ها ده رنگ (Pigments) كاربرد دارد. علت استفاده ديگر الكل در اين محصولات، ايجاد قابليت پاك كردن سطوح به منظور افزايش چسبندگي رنگ يا لاك روي آن ميباشد .

 • توليد مشتقات الكل

الكل در توليد برخي محصولات صنعتي مشتق شده از آن كاربرد دارد. الكل بعنوان ماده اوليه در توليد اين محصولات مورد استفاده قرار ميگيرد:

اتيلن گليكول (ضد يخ خودروها) كلرو فرم – استالدئيدها – اتيلن كلرايد- بوتادين – دي اتيل‌اترها – پلي‌استرها- استن

 • الكل سوختي

الكل سوختي در واقع همان الكل مطلق است كه به منظور افزايش درجه اكتان بنزين (جايگزيني براي ماده افزودني MTBE براي بنزين) و يا به منظور جايگزيني براي بخشي از بنزين مصرفي خودروها، مورد استفاده قرار ميگيرد. الكل ميتواند به طور غير مستقيم و بصورت ماده اوليه ETBE يا MTBE بعنوان يكي از افزودنيهاي بنزين بكار رود.

مشخصات ساختاری طرح
تاریخ آخرین بروز آوری: 1396

تعداد صفحات: 55 صفحه

نوع فایل: ورد 2007

دانلود 15 صفحه اول گزارش (PDF)

سرفصل‌های گزارش
1- معرفی محصولات.. 6

1-1- نام و کد محصولات (آیسیک) 7

1-2- شماره تعرفه گمرکی.. 8

1-3- شرایط واردات   8

1-4- بررسی استانداردهای موجود در مورد محصولات.. 8

1-5- بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه تولید داخلی و جهانی محصول.. 9

1-5-1- بررسی قیمت‌های داخلی.. 9

1-5-2- بررسی قیمت‌های جهانی.. 10

1-6- موارد مصرف و کاربرد‌های محصولات.. 10

1-7- کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصولات.. 11

1-8- اهمیت استراتژیکی محصولات در دنیا 12

1-9- کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف‌کننده محصول الکل خرما 13

1-10- شرایط صادرات محصولات.. 13

2- وضعیت عرضه و تقاضا 14

2-1-  ظرفیت بهره‌برداری و روند تولید از آغاز برنامه اول تا کنون.. 14

2-1-1- ظرفیت‌های بهره‌برداری.. 14

2-1-2- روند ظرفیت نصب شده واحد‌های فعال در کشور 15

2-1-3- روند تولید واقعی محصولات در کشور 16

2-1-4- راندمان تولید (درصد استفاده از ظرفیت اسمی) در واحد‌های تولیدی فعال.. 17

2-2- بررسی وضعیت طرح‌های جدید و در حال توسعه. 17

2-2-1- پیش‌بینی تولید در بازار آینده کشور 18

2-3- روند واردات محصولات.. 18

2-4- جمع‌بندی عرضه. 19

2-5- روند مصرف    20

2-6- روند صادرات محصولات طرح. 20

2-6-1- برآورد قابلیت صادراتی طی سنوات آتی.. 21

2-7- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا برنامه ششم توسعه. 25

2-7-1- برآورد میزان تقاضا محصولات طرح در آینده. 26

2-7-2- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مطالعات.. 27

3- بررسی اجمالی تکنولوی و روش‌های بسته‌بندی محصولات در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها 28

3-2- نام کشورها و شرکت‌های سازنده ماشین‌الات مورد استفاده در تولید محصولات.. 31

4- بررسی نقاط قوت و ضعف تکنولوژی‌های مرسوم در تولید محصولات.. 35

5- بررسی تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد میزان سرمایه‌گذاری ثابت مورد نیاز 36

5-1- زمین                  36

5-2- محوطه سازی   36

5-3- عملیات ساختمانی.. 37

5-4- ماشین‌الات و تجهیزات.. 38

5-5- تجهیزات و تاسیسات تولیدی.. 39

5-6- وسایل اداری و خدماتی.. 39

5-7- ماشین‌آلات حمل و نقل.. 40

5-8- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری.. 40

5-9- هزینه‌های پیش بینی نشده. 40

5-10- برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح. 41

5-10-1- نقطه سربه‌سر تولید. 41

5-10-2- شاخص‌های اقتصادی طرح. 42

6- برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن.. 43

6-1- مواد اولیه و بسته‌بندی.. 43

6-2- معرفی منابع تامین مواد اولیه. 43

6-2-1- بررسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده. 44

7- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح. 47

8- بررسی تاثیرات زیست محیطی.. 47

9- وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال.. 47

10- تاسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح. 48

10-1- برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تامین آن.. 48

برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تامین آن.. 48

برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تامین آن.. 48

10-4- برآورد هوای فشرده مورد نیاز و چگونگی تامین آن.. 49

10-5- برآورد تاسیسات گرمایشی و سرمایشی.. 49

10-6- برآورد امکانات زیر بنایی مورد نیاز طرح. 49

11- وضعیت حمایت‌های اقتصادی و بازرگانی.. 49

11-1- حمایت‌های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه‌های جهانی.. 49

11-2- حمایت‌های مالی.. 50

12- تجزیه و تحلیل و ارائه جمع‌بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد جدید. 50

12-1- بررسی بازار      51

12-2- عرضه و تقاضا 51

12-3- هزینه‌های سرمایه‌گذاری.. 51

12-4- ظرفیت اقتصادی.. 52

12-5- میزان اشتغال   53

12-6- تولید جهت مصرف داخلی/ صادرات.. 53

اضافه‌کردن به سبدخرید
اضافه‌کردن به سبدخرید

دیدگاه‌ها

  شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید

  نظری بدهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *