/ در سیستم های مدیریت و بهره‌وری / توسط
آخرین زمان ویرایش:

1-تعریف عارضه یابی

عارضه یابی سازمانی : عبارت است از روش سیستماتیک و علمی جهت شناسایی، طبقه‌بندي و ریشه یابی عارضه ها و اثرات سوء آنها در کارکرد سازمان در فضاي رقابتی و تهیه و تدوین برنامه‌هاي کاري براي رفع آنها در سازمان

2- مفهوم عارضه یابی

عارضه یابی یا آسیب شناسی سازمانی (Organizational Diagnosis) از جمله روش های مداخله در مبحث توسعه سازمانی به شمار می رود و شکل گسترده ای از فعالیت برای کشف حقیقت و پیش نیازی برای تلاش های سازمانی محسوب می شود.

از آنجا یکه هدف عارضه یابی سازمانی تعامل با سیستم های جامع و بزرگ همچون شرکت‌ها می باشد، بنا بر این حیطه وسیع تری از توسعه سازمانی را شامل می شود و به همین دلیل از نظر اصولی به نوبه خود یک مداخله است. این روش به عنوان عامل مهدم در توسعه و بهسازی سازمانی برای اقدام درست، مناسب و کمک به حذف نقطه کور مدیریتی طراحی شده است.

عارضه یابی در شناخت سازمان، اینکه در حال حاضر چه موقعیتی دارد، کجا می خواهد بـرود، چگونه در خواهد یافت که به مقصد رسیده است و چه ابزاری برای نیل به اهداف مـورد نظـر در اختیار دارد، به سازمان یاری می رسـاند. از آنجائیکـه فراینـد عارضـه یـابی سـازمانی مربـوط بـه حل مساله می باشد،  در ابتـدا بایـد اطمینـان حاصـل نمـود کـه آیـا واقعا دردی وجود دارد یا خیر.


جهت دریافت مشاوره و خدمات عارضه یابی سازمانی  با کارشناسان گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس حاصل فرمایید.

دفتر مرکزی: ۳۳۳۷۸۱۹۶-۰۴۱        ایمیل:Info@tasscogroup.ir       فرم سفارش خدمات مشاوره (دانلود)


3- معنی عارضه یابی

عارضه یابی، فرایند بررسی کارکرد سازمان، دپارتمان، گروه و یا شغل با هدف کشف سرچشمه مشکلات و سطوح قابل توسعه است. عارضه یابی فرایند درک نحوه کارکرد فعلی سازمان است و اطلاعات ضروری برای طراحی برنامه های تحول را به ما می دهد.

عارضه یابی به سازمان کمک می کند تا مطالبی که سازمان بایدد روی آنها متمرکز شود را تعیین کند. همچنین نحوه گردآوری و تحلیل داده ها را تعیین کرده و نشان می دهد که افراد سازمان چگونه برای پیش برد گام های عملیاتی حاصل از عارضه یابی با یکدیگر همکاری نمایند.

 

4- عارضه یابی سازمانی

در مواردی که سازمان با مسأله خاصی روبرو می باشد، عارضـه یـابی مـی توانـد مسـأله محـور(Problem-oriented) باشد و به جستجوی علل بروز مسائل بپردازد. لیکن ممکن است سازمان تصمیم بگیـرد از زاویـه مثبتی به موضوع نگاه کند و به دنبال راه‌هایی برای افزایش و بهبود کارکرد فعلی خود باشد. در این حالت عارضه یابی را توسعه محور(Development-oriented)  می نامند و کارکرد فعلی سازمان را بررسی می کند تـا سطوحی که در آینده قابل بهبود هستند را مشخص نماید.

به عبارت دیگر، عارضه یابی سـازمانی دارای دو زمینـه درمـانی (Remedial) و توسـعه ای اسـت. همـانطور که تشخیص پزشک کوششی برای یافتن علت بیماری جسمی است تا بتوان از آن طریق بیمـار را معالجه کرد، آسیب شناسی درمانی نیز در پی آن است تا کار اشتباهی در سازمان انجام گیـرد، بـا آن برخورد نماید. متقابلا آسیب شناسی سازمانی هنگامی مفید واقع می شود که هدف آن کمک به مدیریت برای تشخیص نیازهای سازمان و دستیابی به فرصـت هـای بیشـتر باشـد.

در ایـن مفهـوم، هدف یافتن مشکلات و حل آنها نیست، بلکه ارزیابی سازمان در شرایط فعلی و ارائه یـک دیـدگاه پیشرو می باشد که در آن بررسـی نقـاط قـوت و امکانـات موجـود در کوتـاه مـدت منجـر بـه قـدرت موثر در بلند مدت می گردد.

عارضه یابی را می توان به طور دوره ای و در قالب یک چرخه در سازمان اجـرا نمـود. چرخـه عارضه یابی نه تنها به کشف مشکلات واقعی سازمان کمک می کند، بلکه بـه شناسـایی علـل آنهـا و کمک به برنامه ریزی برای حل آنها نیز می پردازد.

عارضه یابی یا آسیب شناسی سازمانی مدلی اسـت از منظـر تئـوری هـای پشـتیبانی کننـده آن یـک مقوله چند تخصصـی (Multi-disciplines)  بـه شـمار مـی رود. مبـانی توسـعه ای و تحـولی کـه در بحـث عارضـه یـابی سازمانی وجود دارنـد بـه مبحـث تغییـر برنامـه ریـزی شـده (Planned Change)  در توسـعه سـازمانی (Organization Development) یـا OD بـاز مـی گردد.

توسعه سازمانی به نوبه خود ریشه در مبحث تئوری سازمان (Organization Theory)  و رفتار سـازمانی (Organizational Behavior) دارد. از سوی دیگر، نگرش سیستمی به سازمان، اصول و فنون مهندسی صنایع و شاخه های مختلف علم مدیریت به طور عام و روش علمی حل مسأله (Scientific Problem Solving) و فرایند تحلیل شکاف به طور خاص در تشـکیل مدل عارضه یابی سازمانی بسیار تاثیرگذار بوده‌اند.

 

5- مدل های عارضه یابی

1) مدل عارضه یابی تجزیه و تحلیل میدان نیرو

2) مدل عارضه یابی لویت

3) مدل عارضه یابی تجزیه و تحلیل سیستم لیکرت

4) مدل عارضه یابی تئوری سیستم های باز

5) مدل عارضه یابی شش جعبه ویزبرد

6) مدل عارضه یابی انطباقی نادلر- تاشمن

7) مدل عارضه یابی چارچوب 7S مکنزی

8) مدل عارضه یابی چارچوب فرهنگی، سیاسی و فنی تیشی

9) مدل عارضه یابی نلسون و برنز

10) مدل عارضه یابی رفتار فردی گروهی

11) مدل عارضه یابی علی برک- لیتون

12) مدل عارضه یابی هوش سازمانی

13) مدل عارضه یابی EFQM

14) مدل عارضه یابی کارت امتیازی متوازن

15) مدل عارضه یابی مالکوم بالدریچ

16) مدل عارضه یابی دمینگ

17) مدل عارضه یابی ارزیابی عملکرد سینک و تاتل

18) مدل عارضه یابی ماتریس اندازه گیری عملکرد

19) مدل عارضه یابی هرم عملکرد SMART

20) مدل عارضه یابی ارزیابی  عملکرد نتایج و دلایل

21) مدل عارضه یابی طرح سام (دانشگاه صنعتی شریف)

 

6- نمونه گزارش پروژه عارضه یابی سازمانی

1) پکیج جامع محاسبه بهره‌وری به همراه نمونه گزارش

دانلود 50 صفحه اول گزارش (PDF)

 

2) روش اجرایی عارضه ‌یابی در سازمان به همراه نمونه گزارش

روش اجرایی عارضه یابی به همراه نمونه گزارش عارضه یابی

روش اجرایی عارضه یابی در سازمان-20 صفحه اول

دانلود 40 صفحه اول گزارش عارضه یابی صنایع کاشی و سرامیک

 

7- چک لیست عارضه یابی سازمانی

عارضه یابی سازمانی در حوزه‌های زیر انجام می‌گیرد. برای آشنایی با چک لیست عارضه یابی (شرکت نوسازی صنایع ایران) مراجعه نمایید

1-7- جمع‌آوری اطلاعات كلی سازمان

2-7- جمع‌آوری اطلاعات در حوزه‌های نه گانه نتایج عملكرد سازمان

3-7- جمع‌آوری اطلاعات در حوزه‌ قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و سرمایه‌های سازمان

4-7- بررسی محیط بیرونی سازمان

 

8-پرسشنامه عارضه یابی سازمانی

پرسش نامه­ های منابع انسانی شامل موارد ذیل می‌باشد. (توجه: کلیه پرسشنامه ها در پکیج جامع روش اجرایی عارضه یابی سازمانی موجود می‌باشند.)

1) پرسشنامه نگرش مدیران

2) پرسشنامه سلامت عمومی کارکنان

3) پرسشنامه رضايت کارکنان

4) پرسشنامه تعهد سازمانی کارکنان

5) پرسش نامه شناخت شرکت

نوشته های مشابه

طرح توجیهی گردشگری

1- صنعت گردشگری امروزه، صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و دارای ویژگی های بارز و منحصر به فرد، بخش…

مدل عارضه یابی تجزیه تحلیل میدان

مدل عارضه یابی تجزیه تحلیل میدان مدل عارضه یابی تجزیه تحلیل میدان: در سال 1951 کرت لوین ، مدلی را…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *