/ در سیستم های مدیریت و بهره‌وری / توسط
آخرین زمان ویرایش:

تعاریف و واژگان مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی

واژگان مرتبط با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

برای مقاصد این مدرک، واژگان و تعاریف زیر قابل کاربرد است:

۳-۳-۱-مخاطره ی پذیرفتنی

مخاطره ای که به سطح قابل تحمل سازمان با توجه به الزامات قانونی و خط مشی OH&S(3.16) سازمان کاسته شده باشد.

3-3-2-ممیزی

فرایندی سیستماتیک، مستقل و مستند برای به دست آوردن «شواهد ممیزی» و ارزیابی عینی این که تا چه میزان «معیار ممیزی» برآورده شده است.

[ISO9000:2005،3.9.1]

یادآوری1: استقلال ضرورت ها به معنی برون سازمانی بودن نیست. در بسیاری از موارد، به ویژه در سازمان های کوچک تر استقلال می تواند با عدم وابستگی نسبت به مسئولیت در فعالیت تحت ممیزی اثبات شود.

یادآوری2: برای راهنمایی های بیشتر در خصوص «شواهد ممیزی» و «معیار ممیزی»، ISO19011 را ببینید.

۳-۳-۳-بهبود مداوم

فرایند تکراری ارتقای سیستم مدیریت OH&S (3-133) به منظور دست یابی به بهبود در کلیت عملکرد OH&S (3-15) سازگار با خط مشیِ(3-16) OH&S سازمان (3-17).

یادآوری1: این فرایند ضرورت ندارد که به صورت یکجا در تمامی فعالیت ها به صورت همزمان صورت پذیرد.

یادآوری2: سازگار شده با ISO14001:2004 بند 3-2.

۳-۳-۴-اقدام اصلاحی

اقدامی برای حذف ریشه ی یک عدم انطباق(3-11) مشاهده شده یادیگر وضعیت های ناخوشایند.

یادآوری1: ممکن است بیش از یک ریشه برای یک عدم انطباق وجود داشته باشد.

یادآوری2: اقدام اصلاحی برای پیشگیری از تکرار به کار گرفته می شود همان طور که اقدام پیشگیرانه (3-18) در جهت پیشگیری از رخداد به کار گرفته می شود.

[ISO9000:2005، 3.6.5]

۳-۳-۵-مدرک

اطلاعات و واسطه های پشتیبانی کننده ی آن.

یادآوری: واسطه می تواند کاغذ، مدارک مغناطیسی، دیسک کامپیوتری الکترونیکی یا نوری یا مقناطیسی، عکس یا نمونه ی اصلی یا ترکیبی از این موارد باشد.

[ISO14001:2004، 3.4]

۳-۳-۶-خطر

منبع، جایگاه یا عملی با پتانسیلی برای آسیب رسانی در شکل های گوناگون منجر به آسیب انسانی یا بیماری شغلی (3-8)، یا ترکیبی ازاین موارد.

۳-۳-۷-شناسایی خطر

فرایندی برای تشخیص این که خطری وجود دارد و نیز تعریف ویژگی های آن خطر.

۳-۳-۸-بیماری شغلی

شرایط زیان آور فیزیکی و روانی قابل شناساییِ قابل حصول و زیان رسانِ یک فعالیت کاری و/یا وضعیت مربوط به کار.

۳-۳-۹-رویداد

حادثه(های) مربوط به کار که در آن(ها) یک آسیب یا بیماری شغلی (3-8) (بسته به شدت) یا مرگ ومیر روی داده باشد یا می توانست که روی بدهد.

یادآوری1: یک حادثه، رویدادی است که درآن آسیب، بیماری شغلی یا مرگ و میر روی داده باشد.

یادآوری2: یک رویداد بدون آسیب، بیماری شغلی یا مرگ و میر می تواند به عنوان یک «شبه حادثه»، «شبه آسیب»، Close Call یا «رخداد خطرناک» در نظر گرفته شود.

یادآوری3: یک وضعیت اضطراری(4-4-7) نوع ویژه ای از رویداد است.

۳-۳-۱۰-طرف ذی نفع

فرد یا گروه، درون یا بیرون از محیط کاری (3-23) که با عملکرد OH&S(3-15) یک سازمان(3-17) مرتبط اند یا از آن تاثیر می پذیرند.

۳-۳-۱۱-عدم انطباق

برآورده نکردن یک الزام

[ISO9000:2005، 3.6.2; ISO14001، 3.15]

یادآوری: یک عدم انطباق می تواند به شکل های گوناگونی باشد:

-استانداردهای مربوط به کار، رویه ها، روش های اجرایی، الزامات قانونی و …

-الزامات سیستم مدیریت OH&S (3-13).

۳-۳-۱۲-ایمنی و بهداشت شغلی(OH&S)

شرایط و عوامل تاثیرگذار یا قابل تاثیر بر ایمنی و بهداشت کارکنان یا سایر کارگران (شامل کارگران موقت و کارکنان پیمانکار)، بازدیدکنندگان، یا هر گونه افراد دیگر در محیط کاری (3-23).

یادآوری: سازمان ها می توانند الزامات قانونی را برای ایمنی و بهداشت شغلی افرادی فراتر از محیط کاری بلاواسطه یا آن کسانی را که در معرض فعالیت های محیط کاری قرار می گیرند مد نظر قرار دهند.

۳-۳-۱۳-سیستم مدیریت OH&S

بخشی از سیستم مدیریت به کار گرفته شده ی یک سازمان(3-17) برای توسعه و اجرای خط مشی OH&S(3-16) خود و مدیریت مخاطرات OH&S(3-21).

یادآوری1: سیستم مدیریت مجموعه ای از اجزای به هم مرتبط به کار گرفته شده برای استقرار خط مشی و اهداف و دست یابی به آن اهداف می باشد.

یادآوری2: یک سیستم مدیریت شامل ساختار سازمانی، فعالیت های طرحریزی ( برای نمونه شامل ارزیابی مخاطره و تنظیم اهداف)مسئولیت ها، رویه ها، روش های اجرایی(3-19)، فرایندها و منابع می باشد.

یادآوری3: سازگار با ISO14001:2004 ، 3.8.

۳-۳-۱۴-اهداف OH&S

هدف OH&S در خصوص عملکرد OH&S(3-15) که یک سازمان(3-17) آن را برای دست یابی تنظیم نموده است.

یادآوری1: اهداف در صورت عملی بودن بایستی کمی باشند.

یادآوری2: 4-3-3 الزام می کند که اهداف OH&S در سازگاری با خط مشی OH&S(3-16) باشند.

۳-۳-۱۵-عملکرد OH&S

نتایج قابل اندازه گیری مدیریت یک سازمان (3-17) از مخاطرات OH&S.

یادآوری1: مدیریت عملکرد OH&S شامل اندازه گیری اثربخشی کنترل های سازمان می باشد.

یادآوری2: در زمینه ی سیستم مدیریت OH&S(3-13) ، نتایج می تواند در مقایسه با خط مشی OH&S(3-16) و اهدف OH&S(3-14) سازمان(3-17) و دیگر الزامات عملکردی OH&S اندازه گیری شود.

۳-۳-۱۶-خط مشی OH&S

مقاصد و سمت و سوی کلی یک سازمان مرتبط با عملکرد OH&S (3-15) که رسما توسط مدیریت ارشد بیان شده است.

یادآوری1: خط مشی OH&S چارچوبی را برای اقدامات و تنظیم اهداف OH&S(3-14) فراهم می آورد.

یادآوری2: سازگار با ISO14001:2004، 3.11.

۳-۳-۱۷-سازمان

شرکت، گروه، بنگاه، بنگاه اقتصادی، موسسه، یا بخشی ترکیبی از اینها به صورت عمومی یا خصوصی، که به هم پیوسته یا جدا از هم کارکردها و مدیریت مخصوص به خود را داراست

۳-۳-۱۸-اقدامات پیشگیرانه

اقدامی برای حذف ریشه های یک عدم انطباق(3-11) بالقوه یا دیگر وضعیت های ناخوشایند بالقوه.

یادآوری1: ممکن است بیش از یک ریشه برای یک عدم انطباق وجود داشته باشد.

یادآوری2: اقدام پیشگیرانه برای پیشگیری از رخداد درنظر گرفته میشود همچنان که اقدام اصلاحی(3-4) برای جلوگیری از رخداد دوباره درنظر گرفته می شود.

[ISO9000:2005، 3.6.4]

۳-۳-۱۹-روش اجرایی

شیوه ی مشخص شده برای انجام یک فعالیت یا یک فرایند.

یادآوری: روش های اجرایی می توانند مکتوب باشند یا نباشند.

۳-۳-۲۰-سابقه

مدرکی که بیان کننده ی نتایج به دست آمده یا فراهم کننده ی شواهد برای انجام فعالیت است.

[ISO14001:2004، 3.20]

۳-۳-۲۱-مخاطره

ترکیبی از احتمال رخداد یک حادثه ی خطرناک یا در معرض یک حادثه ی خطرناک قرار گرفتن و شدت آسیب یا بیماری شغلی(3-8) که می تواند از یک حادثه یا در معرض حادثه قرار گرفتن ناشی شود.

۳-۳-۲۲-ارزیابی مخاطره

فرایند ارزش یابی مخاطره(ها) (3-21)ی حاصله از خطر(ها)، میزان کفایت هرگونه کنترل موجود و تصمیم گیری در خصوص این که آیا مخاطره قابل پذیرش است یا خیر؟

۳-۳-۲۳-محیط کاری

هرگونه مکان فیزیکی که در آن کار مرتبط با فعالیت ها تحت کنترل سازمان انجام می شود.

یادآوری: هنگام توجه به آن چه که محیط کار را تشکیل می دهد، سازمان می بایست تاثیرات ایمنی و بهداشت شغلی بر پرسنلی که برای مثال، در حال سفر یا جابجایی (مانند رانندگی، پرواز، سفر دریایی یا ریلی) در حال کار در محل یک کارفرما یا مشتری یا در حال کار در منزل هستند را در نظر گیرد.

نوشته های مشابه

تعاریف و واژگان مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی

تعاریف و واژگان مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی ارائه شده در ISO/CD45001:2014 سازمان فرد یا گروهی از افراد که…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *