توضیحات محصول

1-3- هدف از اجراي پروژه متل و مجتمع بين راهي

هدف از اجراي اين پروژه احداث متل و مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي مي باشد كه در راستاي گسترش گردشگري منطقه

خدمات زير را به ارائه می‌دهد:

 • سوئیت
 • پارکینگ خودرو
 • نمازخانه و سرویس بهداشتی
 • کافی‌شاپ و رستوران سنتی
 • هایپر مارکت
 • عطاری
 • کارواش
 • شهربازی کودکان

2-1- مقدمه

چند سالي است كه احداث مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي در جاده هاي كشور به منظور ساماندهي خدمات بين راهي جاده اي و افزايش رفاه رهگذران جاده ها مورد توجه قرار گرفته است. ليكن قابليت هاي بالقوه بسياري در اين مجتمع‌ها نهفته است كه مي توان از آنها در جهت نيل به اهداف بزرگتري همچون » توسعه منطقه اي«  و توازن منطقه اي  بهره برد . از سوي ديگر در نظز گرفتن نقش هاي جديد براي اين مجتمع ها، ضمن آنكه مي تواند گام هاي مهمي در جهت توسعه پايدار مناطق تلقي گردد باعث آن مي شود كه ادامه فعاليت مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي و گسترش دامنه فعاليت آنها از نظر اقتصادي توجيه پذير باشد در اين زمينه تبعات مثبت احداث اين مجتمع ها، به ويژه جنبه هاي گردشگري و نقش آنها در توسعه پايدار منطق اي ، همراه با تاثيرات متقابل آنها بر مردم آذربایجان‌غربی و رهگذران جاده قطور- خوی تا به حدي است كه بعضا اين الزام را ايجاب مي كند كه نهاد هاي اجرايي براي احداث اين مجتمع ها و كمك به استقرار فعاليت آنها پيشقدم شوند

2-2- تاريخچه مجتمع هاي بين راهي

منابع تاريخي حكايت از آن دارند كه بنيانگذار احداث بناهاي مذكور هخامنشيان بوده اند .در دوره اشكانيان ،همانند عهد هخامنشي توسعه راه ها و ايجاد ايستگاه هاي بين راهي بويژه در مسير تاريخي جاده ابريشم اهميت فوق العاده‌اي يافت. در دوره اسلامي نيز عوامل متعددي در شكل يابي ،توسعه وگسترش كاروانسراها دخالت داشته كه اهم آنها عوامل مذهبي، نظامي واقتصادي است .قرن پنجم (ه.ق) عصر شكوفايي هنرهاي اسلامي بويژه هنر معماري است .بنيان گسترش شبكه راه هاي تجاري واحداث كاروانسراهاي متعدد در مسير جاده ها و داخل شهرها در اين دوره بوده است.در دوره تيموري توسعه تجارت ،معماري و ايجاد كاروانسراها شتاب بيشتري يافت ولي عصر طلايي ايجاد كاروانسراهاي ايران متعلق به دوره صفوي است كه بقاياي 100 كاروانسرايي كه در آن دوره ساخته شده هنوز در كنار جاده ها ايران پابرجاست.

2-3- سوابق مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي

2-3-1- سوابق تاريخي

سواي آنكه در طول تاريخ هر يك از تسهيلات بين راهي، مي توانسته است به عنوان عاملي در ايجاد يك هسته شهري محسوب شود، امروزه هر كدام از آنها نيز در هيئت جديدي خود را نمايان ساخته اند. مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين‌راهي نقش ساباط ها را به منزله مكاني بقراي رفع خستگي، رباط ها ، استادها و تمثيل ها را به عنوان كمپ يا توقف گاه براي سكونت، كاربات، كاروانسرا و خان ها را به عنوان اقامتگاه و محلي براي اطق و تامين ساير مايحتاج مسافران و حتي مكاني براي مبادله اجناس و تعاملات اجتماعي و فرهنگي ، ميهمانخانه و دسكره به منزله مكان استراحت شبانه يا محلي براي تفرج و گدراندن اوقات فراغت را ايفا مي كنند. در اين ميان، با جايگزيني اتومبيل به جاي چها پا ، اكنون طويله ها ، نعل بندي ها ،آغل ها و باراندازها رجاي خود را به توقفگاه هاي وسيله نقليه ،پمپ بنزين ،تعويض روغني ها ،تعميرگاه ها و محل شستشوي اتومبيل داده است . از سوي ديگر تامين مايحتاج مسافران به شيوه امروزي در فروشگاه هاي مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي صورت مي گيرد ، ضمن آنكه با توجه به تنوع خدمات و افزايش نيازها ، اين مجتمع هاي خدماتي مانند تسهيلات ارتباطي ، پارك كودكان ، تسهيلات امدادي و بهداشتي و مانند آنها را نيز ارائه مي كنند.

2-3-1- سوابق جهاني

در حال حاضر ، تجميع خدمات رفاهي در جاده ها در قالب مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي به عنوان يك شيوه پذيرفته شده در جهان محسوب مي شود . در اين زمينه ،دولت ها صرفا به توجيهات اقتصادي اين مجتمع ها توجه ندارند، بلكه منافع زيست محيطي ، اجتماعي ف فرهنگي و سياسي اين مجتمع ها تا جايي است كه دولت ها براي احداث مجتمع خدماتي – رفاهي بين راهي تسهيلات ويژه اي را قائل مي شوند . به عنوان مثال ، دولت تركيه دستورالعملي تهيه كرده است كه همزمان با احداث يك اتوبان ،مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي وابسته به آن به طور همزمان احداث شود. در اين مورد الگوي واحدي براي احداث مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي در كشور ها وجود ندارد . زيرا ويژگي‌هاي هر كشور ايجاب مي كند كه سياست ايجاد مجتمع هاي خود را متمايز با ديگر كشورها اعمال دارند . به عنوان مثال در عربستان سعودي مجتمع ها به طور عمده براي زيارت كنندگان و مسافران خارجي كه نياز هاي محدود و حجم وسيع خدمات برخوردارند ، طراحي مي شوند.

در بعضي ديگر از كشورها علاوه بر نيازهاي رفاهي به ساير نيازهاي رفاهي به ساير نيازهاي رهگذران جاده ها مانند نيازهاي تفريحي و گردشگري توجه ويژه اي شده است . به عنوان مثال در نمونه هاي موجود در بريتانيا و كانادا توجه ويژه اي بر مسائل تفريحي و گردشگري معطوف شده است و بيشتر ايجاد تسهيلاتي مورد توجه قرار مي گيرد كه رهگذران جاده ها ضمن دستيابي به خدمات ضروري خود ، از طبيعت اطراف حداكثر بهره را ببرند.

 سوابق جهاني بيانگر آن است كه مجتمع هاي احداثي در هر يك از كشور ها داراي تنوع بسياري است به عنوان نمونه در يك بزرگراه در آلمان يا تركيه گستردگي مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي متفاوت است و به مكان ، ويژگي هاي طبيعي و فاصله ، سطوح مختلفي از خدمات را ارئه مي دهند بستگي دارد.  علاوه بر آن خدمات ارائه شده در ساير جاده ها اعم از جاده هاي منطقه اي ، بين منطقه اي و بين المللي متفاوت است . با توجه به آنچه بيان شد ، سوابق جهاني بيانگر آن است كه مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي در جهان صرفا نقش خدمات رساني به رهگذران جاده ها را بر عهده ندارند ، بلكه علاوه بر فراهم آوردن تسهيلات رفاهي براي رهگذران جاده ها ، مسائلي همچون توسعه و توازن منطقه اي ، توسعه پايدار و مسائل تفريحي را در دستور كار خود قرار مي دهند.

 

2-4- بررسي نقش هاي مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي

 همانگونه كه اشاره شد نمي توان مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي و راه ها را به صورت مستقل از بستر آنها يعني مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين « نظريه نظام ها » منطقه و ساكنان آن مورد توجه قرار داد . در اين زمينه ،بر اساس راهي به طور مستمر با محيط اطراف خود در حال تبادل متقابل يعني تاثير گذاري و تاثير پذيري هستند . از اين رو نقش هاي مختلفي اعم از اقتصادي ، بازرگاني ف اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي ، دفاعي ، بصري و زيت محيطي بر آنها مترتب است . مجموعه اين نقش ها بيانگر مشخصات همان نظامي است كه دانش برنامه ريزي شهري و منطقه اي سعي در اصلاح و پيشبرد آن دارد . با توجه به انچه بيان شد، در اين قسمت انواع نقش‌هاي مجتمع‌هاي خدماتي – رفاهي بين راهي مورد بررسي قرار مي گيرد تا بر اساس نتايج حاصل از بررسي اين نقش ها ،ضمن به حداكثر رسانيدن رفاه رهگذران جاده ها ، بتوان از ظرفيت بالقوه و نهفته اين مجتمع ها در جهت اهداف توسعه منطقه اي همچون نيل به توسعه پايدار و توازن منطقه اي بهره گرفت اين نقش ها به صورت زير است:

2-4-1- نقش اقتصادي

معيار اصلي در بررسي نقش اقتصادي مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي توجه به اصل اقتصادي عرضه و تقاضاست . خدمات رساني اين مجتمع ها به مناطق اطراف باعث افزايش دامنه سود آوري زمين هاي منطقه و ايجاد توازن و برابري زمين هاي دور افتاده نسبت به زمين هاي شهري مي شود . همچنين ارائه خدمات به مسافران و رهگذران با توجه به لزوم آسان سازي امور مسافرت ، به علت مهيا ساختن كالا و خدمات مورد نياز انها ، كاهش هزينه هاي جابه جايي و پويايي نيروي كار و توليد در مقياس بزرگ را در پي مي اورد . اين مجتمع هاي مي توانند با عرضه خدمات كالا ، در كاهش هزينه سفر موثر افتند و با فرهم ساختن خدمات مورد نياز ، قابليت منطقه براي جذب مسافران به واسطه وجود مناظر مناسب طبيع ، ارائه خدمات، تمركز در يك مكان، وجود تاسيسات امدادي، ايجاد فرصت هاي شغلی، گسترش ساختن عرضه خدمات افزايش دهند و نتايجي همچون رفع خستگي مسافر ، كاهش حوادث ناشي از شفر ف تامين نيازهاي امدادي و رفاهي سفر و ارتباط بخشيدن بين حوزه هاي زيستي درون منطقه اي را به دنبال داشته باشند.

2-4-2- نقش بازرگاني

به دليل اهميت مقاله بازرگاني ، اين نقش به نحو مجزايي از نقش اقتصادي مورد بررسي قرار مي گيرد . احداث مجتمع‌هاي خدماتي – رفاهي بين راهي با توجه به آسان سازي امر سفر ، كاهش هزينه هاي جابه جايي كالا در پي دارد كه نتيجه مستقيم ان پويايي نيروي كار و تقسيم كار جغرافيايي خواهد بود . عالوه بر ان ، اصلاح الگوي مصرف ، محروميت زدايي از مناطق دور افتاد ف تامين كالاهاي مورد نياز منطقه توسط مجتمع ها ، كاهش قيمت كالاها در عرصه هاي شهري و منطقه‌اي اطراف و كاهش تمركز ناشي از وجود نياز مندي هاي منطقه اي در سطح شهر ها از اعم نقش هاي بازرگاني اين مجتمع ها محسوب مي گردد همچنين ايفاي اين نقش ها توسط مراكز خدماتي – رفاهي بين جاد‌ه‌اي به طور غير مستقيم باعث ايجاد تعادل بين اراضي منطقه‌اي خواهد گشت.

ايجاد مراكز فعاليت شغلي پراكنده‌اي كه سهمي از آنها بر عهده مجتمع‌هاي خدماتي – رفاهي صورت خواهد بود و نيز جلوگيري از حمل و نقل مضاعف از روستا به شهر و شهر به روستا ، از ان جمله است.

2-4-3- نقش اجتماعي

نتايج برنامه ريزي براي ارزش هاي اجتماعي در بلند مدت نمايان مي شود . نقش ارزش هاي اجتماعي مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي در كوتاه مدت ملموس نيست ولي مهمترين تاثيرات آن در سطح ملي مي تواند شامل ايجاد انگيزه در پيوستگي ساكنان منطقه با يكديگر ، ترغيب به گردشگري توسط گروه هاي مختلف جمعيت ، آشنايي اقوام و فرهنگ هاي مختلف با يكديگر ، ايجاد روحيه هاي شاد به خاطر وجود تسهيلات ناشي از سفر ، اطمينان خاطر مسافران از نحوه و كيفيت عرضه كالا و خدمات ، و مواردي مشابه انها باشد

2-4-4-نقش سياسي و اداري

از مهمترين نقش هاي سياسي و اداري مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي مي توان به همگرايي اجتماعي ، ايجاد پيوند ملي ، پيوستگي ساكنان منطقه با يكديگر ، گسترش واحد هاي اجتماعي و اميزش فرهنگ ها اشاره كرد كه اين مساله مي تواند به گسترش قلمرو سياسي و افزايش حضور حكومت مركزي در نقاط مختلف منتهي شود . اين مجتمع ها به سهم خود در همگرايي سياسي، عدالت اجتماعي، افزايش اشتغال، توازن منطقه اي ، رونق اقتصادي و تقويت ثبات سياسي نقش مهمي ايفا خواهند كرد. از سوي ديگر وجود واحد هاي انتظامي و نظارتي در اين مجتمع ها نيز نقش مهمي در افزايش ثبات اجتماعي و سياسي خواهد داشت.

2-4-5- نقش فرهنگي

ايجاد مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي مي تواند بر تقويت ارزش هاي فرهنگي خود و حوزه اطراف موثر واقع شود . تبعات اقتصادي و اجتماعي اين مجتمع ها به ظهور و رشد استعداد هاي مردمي منطقه ،تغيير نگرش مردم منطقه و مسافران جاده ها به عملكرد هاي بازرگاني و خدماتي ، آموزش همگاني ،تبليغ عوامل فرهنگي و مذهبي ،تبادل و تعامل فرهنگي و استفاده بهينه از اوقات فراغت و ارتقاي سطح فرهنگي منجر خواهد شد .

2-4-6- نقش دفاعي

در اوقاتي كه دفاع از پهنه كشور در برابر بيگانگان لازم باشد ، مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي به ويژه در مناطق مرزي ، مي تواند به عنوان يك قرار گاه پشتيباني مطرح شوند . اين مجتمع ها در اوقات دفاع و با توجه به موقعيتي كه نسبت به راه هاي ارتباطي دارند ، قابليت دفاع را افزايش خواهند داد . اين مجتمع ها در اوقات ويژه مي توانند به عنوان پايگاه دفاعي يا پادگان ، ارائه خدمات رفاهي به رزمندگان و سربازان ، بيمارستان صحرايي ،محل فعاليت هاي پشتيباني دفاعي ، تامين مهمات و آذوقه و مانند آنها تبديل شوند.

2-4-7- نقش بصري

از مهمترين نقش هايي كه از ديدگاه بصري مورد انتظار از مجتمع هاي بين راهي ، مي توان به ايجاد زمينه براي رهگذران در ايجاد انگيزه توقف و استفاده از مناظر طبيعي و مصنوعي زيبا ،افزايش شادابي و رضايت مسافران ، رفع خستگي آنها، تنوع منظر و ايجاد انگيزه براي ادامه مسير اشاره كرد.

2-4-8- نقش زيست محيطي

مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي، زمينه ساز ادغام و همساني جاده با محيط طبيعي اطرف خود خواهند بود . اختصاص مكان و محدوده مشخصي از زمين و آماده سازي يك مجتمع خدماتي – رفاهي كه اصول محيط زيست را رعايت كند ، ضمن ارج نهادن به حفط محيط ، خود زمينه ساز تقويت مشاركت در نگهداري از ان است . همچنين تامين نيازهاي تفريحي مسافران ، محدود كننده دخالت نامناسب انسان بر طبيعت خواهد بود . تعيين مكان براي تعويض روغن يا مواد

مستعمل اتومبيل و مواد شوينده و شيميايي ،از پراكنش آلاينده ها محيط و آلودگي خاك خواهد كاست تمركز فعاليت هاي تفريحي و رفاهي در نقاط مشخص ، آسيب به طبيعت اطراف ( جنگل ، مرتع ، پوشش گياهي ، آب و خاك را به حداقل مي رساند . همچنين ايجاد فضاي سبز در مجتمع ها ، خود به مثابه گسترش دامنه فضاي سبز در محيط به حساب مي ايد كه نقش مناسبي نيز در لطافت هواخواهد داشت . از سوي ذيگر تمركز فعاليت ها در مجتمع هاي خدماتي –رفاهي بين راهي ، احتمال آسيب به پناهگاه هاي وحشي را به حداقل خواهد رسانيد . ضمن آنكه امكان نظارت نهاد هاي ذيربط را بر حفاظت از محيط زيست تقويت خواهد كرد و بهداشت محيط را ارتقا خواهد بخشيد .

2-5- تجزيه و تحليل احداث مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي

بررسي سوابق تاريخي و جهاني مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي بيانگر آن است كه بضاعت هاي موجود در مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي به مراتب فراتر از خدمات رساني به رهگذران جاده هاست . از اين رو ازديدگاه برنامه ريزي شهري و منطقه اي اين ظرفيت وجود دارد كه بتوان از پتانسيل هاي اين مجتمع ها در جهت نيل به اهدافي همچون توسعه پايدار و توازن منطقه اي بهره برد بدين منظور بررسي نقش اين مجتمع ها از ابعاد مختلف مي تواند اين قابليت ها را به نحو بهتري مشخص مي سازد .

از بعد اقتصادي ، ايجاد مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي ، نقش مهمي ايفا مي كند .

ايجاد عدالت و توازن منطقه ، اشتغال زايي ، كاهش قيمت ، افزايش رقابت ، ايجاد صرفه در مقياس وسيع ، ايجاد تخصص، محروميت زدايي ، تقويت بعد گردشگري مناطق و جاده ها ، كاستن از حوادث جاده ها ، كاستن از حوادث جاده اي، افزايش عرضه زمين و به ويژه خلق فرصت هاي جديد شغلي در منطقه بارزترين نقش هاي اين مجتمع ها محسوب مي‌شود .

از بعد بازرگاني نيز اين مجتمع ها با تسهيل امر سفر ، باعث گسترش دامنه تاثيرات بازارهاي قديم و ايجاد افزايش حمل و نقل مضاعف ، خواهند شد . مجموعه ابعاد اقتصادي و بازرگاني مورد اشاره ،با توجه به ايجاد فرصت هاي رشد در منطقه خود، عامل مهمي در جهت نيل به توسعه و توازن منطقه اي محسوب مي گردند .

مجتمع هاي خدماتي – رفاهي در عملكرد بلند مدت خود در تقويت ارزش هاي اجتماعي راه ها قابليت بالايي خواهد داشت . به عنوان مثال ، احداث اين مجتمع ها مي تواند نتايج مثبت مانند پيوستگي ساكنان مناطق و بزرگتر شدن واحد هاي اجتماعي ، همگرايي اجتماعي و پيوند ملي و كاستن از جرايم و بزه و تخلفات قانوني را در پي داشته باشد اهميت نقش هاي غير اقتصادي مجتمع هاي نهان نگاري تا به حدي است كه نمي توان در بررسي جايگاه اين مجتمع ها ، آنها را ناديده گرفت . بعضا هر كدام به تنهايي مي تواند دليلي براي احداث مجتمع هاي ديگر قرار گيرد . به عنوان مثال از بعد سياسي گسترش قدرت و قلمر حكومت مركزي ، ايجاد ثبات سياسي و افزايش نظارت دولتي ، از جمله نقش هايي است كه مي تواند حكومت مركزي را مجاب به احداث اين مجتمع ها كند .

از سوي ديگر ، نقش هاي فرهنگي قابل توجهي نيز بر مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي مرتبت است . ايجاد اين مجتمع ها ، ضمن فراهم كردن زمينه براي رشد استعداد ها ، عاملي در جهت تقويت آموزش همگاني ،تغيير نگرش مسافران و ساكنان منطقه نسبت به كار و به ويژه ، رشد فرهنگ اجتماعي ، تبادل و تعامل فرهنگي ،استفاده بهينه از اوقات فراغت و همچنين قابليت تبليغ براي مسائل فرهنگي و مذهبي به شمار مي رود .

نقش اين مجتمع ها از بعد نظامي نيز بسيار حائز اهميت است اين نقش هنگامي به اوج خود مي رسد كه وضعيت تدافعي براي كشور در اولويت باشد قابليت اين مجتمع ها براي تغيير عملكرد به پيگاه نظامي ،پادگان و يا استفاده هاي پشتيباني مانند دفتر فرماندهي ، مكاني براي درمان مجروحان جنگي ، انبار مهمات و آذوقه يا حتي مكاني براي ارائه خدمات به سربازان عازم يا برگشته از مناطق جنگي حكايت از اهميت تدافعي اين مجتمع ها به ويژه در مناطق مرزي دارد . در اين زمينه مجموعه عوامل فرهنگي ،اجتماعي ، سياسي و تاميني نياز است تا پيش زمينه هاي توسعه در يك منطقه حاصل شود كه اين مهم به كمك مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي در حد خود امكان پذير است.

همچنين حضور اين مجتمع ها در جاده ها ، ضمن آنكه مي تواند زمينه اي در جهت غناي بصري جاده ها به شمار رود، عاملي در جهت ايجاد تنوع و رهايي از يكنواختي جاده ها و در نتيجه رفع خستگي رهگذران به شمار مي رود . در ملاحظات زيست محيطي نيز هر چند مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي ، خود تا حدي به عنوان يك عامل بر هم زننده محيط زيست محسوب مي شوند ،اما اين مجتمع ها نقش قابل توجهي نيز در زدودن آسيب هاي وارده به محيط زيست ايفا مي كنند

مهمترين نقش مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي هدايت و نظارت بر دخالت انسان در طبيعت و تامين رفاه در جاده هاست، به نحوي كه با استقرار خدماتي همچون تعميرگاه، تعويض روغني، كارواش ، توزيع سوخت، فضاي بازي كودكان، آشپزخانه ، دستشويي، جايگاه جمع اوري زباله و مانند آنها ، آسيب هاي وارد بر محيط زيست به حداقل مي رسد. به ويژه انكه با جمع آوري، هدايت و تصفيه فاضلاب و بويژه فاضلاب‌هاي شيميايي و مشتقات نفتي و همچنين جمع اوري زباله ها از الودگي طبيعت ، مناظر ،آب هاي سطحي و زير زميني كاسته مي شود .

از طرف ديگر اين مجتمع ها با فراهم اوردن فضاي بازي كودكان ، طبخ غذا يا حتي محل توقف اتومبيل و فضاي تفريح و تفرج ، مانند هجوم بي قديو بند انسان ها به داخل طبيعت مي گردد . علاوه بر ان ، فضاي سبز ايجاد شده در مجتمع ها بر كل منطقه و روحيه مسافران و اهالي ناحيه تاثير مثبت خواهد داشت .

با توجه به ابعاد زيست محيطي بر شمرده شده از مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي ، نقش آنها از نظر توسعه پايدار اهميت ويژه اي در توسعه منطقه اي مي يابد لذا مكان يابي صحيح اين مجتمع ها ضمن انكه مشاركت مردم را براي توفيق بخشيدن به نقش مجتمع ها بر مي انگيزد ، به برخورد فرهنگ ها ، ايجاد عدالت و توازن منطقه اي ، تنوع سفر و ايمني و

سلامت رواني مسافران كه از ملازمات توسعه پايدار است ، منتهي خواهد شد . مجموع اين مسائل بيانگر آن است كه مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي نقش قابل توجهي در رشد منطقه ، توسعه پايدار آن و حفظ توازن منطقه اي ايفا خواهند كرد .

 

2-6- مشوق ها و حمايت ها ي قانوني از سرمايه گذاري در مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي

بر اساس ماده 131 قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده 29 به سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه هاي كشور اجازه داده مي شود به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده اي بين شهري و احداث پايانه هاي مسافري و باري و مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخش غير دولتي با اولويت تعاوني ها و ايثارگران ،از محل منابع داخلي در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تامين تسهيلات اعتباري بانكي، اقدام كرده و مابه التفاوت نرخ سود را از منابع داخلي خود پرداخت كند.

در همين راستا تاكنون متقاضيان ايجاد مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي بسياري از تسهيلات سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه ها استفاده نموده اند، ضمن اينكه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به منظور كمك به ايجاد زيرساخت هاي مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي كمك هاي مالي بسياري نموده است.

بر اساس ماده 22 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 به منظور تسريع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و ساير تأسيسات گردشگري، با تقاضاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري:

 • سازمان ملي زمين و مسكن موظف است اراضي مورد نياز را به قيمت كارشناسي به صورت اجاره به شرط تمليك پنج ساله در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد.
 • سازمان جنگلها و مراتع و آبخيز داري كشور و ادارات كل منابع طبيعي استانها و سازمان امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي مكلفند اراضي مورد نياز را به قيمت منطقه اي در اختيار سرمايه گذاران قرار دهند.
 • تغيير كاربري اراضي براي استقرار هتلها با پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در كميسيون ماده ( 5) موضوع قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به طور فوق العاده مورد بررسي و اقدام قرار خواهد گرفت.
 • عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوط پرداخت خواهد شد.

بر اساس ماده 6 قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب( 1370 ) سازمان زمين شهري، شهرداريها، سازمان جنگلها و مراتع كشور و ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط موظفند زمين مورد نياز براي احداث تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي را با معرفي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري به قيمت منطق هاي يا تمام شده به گونه‌اي كه موجب تقليل در آمد عمومي نشود به متقاضيان واگذار نمايند.

بر اساس ماده 12 آيين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي، تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي و ساير تأسيسات مشابه از جمله مؤسسات داخل تأسيسات جهانگردي، از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني مشمول تعرفه بخش صنايع م يباشند و شهرداريها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و كاربري زمين بر اسا ستعرفه بخش صنايع و با معافيت از عوارض عرصه غير از عوارض نوسازي، فقط در مورد ساختمان محاسبه و دريافت كنند.

همچنين براساس تبصره ماده فوق الذكر شهرداري‌ها موظفند براي افزايش زيربناي تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي عوارض مقرر را بر اساس تعرفه بخش صنعت و با حداكثر تخفيف محاسبه و دريافت كنند.

علاوه بر اين بر اساس بند ب ماده صدرالذكر، تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي از نظر هزينه‌هاي سوخت، آب، برق و تلفن اعم از انشعاب و مصرف مشمول تعرفه هاي بخش صنايع است و دستگاه هاي ذيربط موظفند هزينه‌ها مربوط را فارغ از نوع پروانه ساخت، كاربري محل و ميزان مصرف بر اساس تعرفه بخش صنعت محاسبه و دريافت كنند.

مشخصات ساختاری طرح
تاریخ آخرین بروز آوری: 1398

تعداد صفحات گزارش : 60 صفحه

نوع فایل: ورد 2007 و اکسل 2007

دانلود 20 صفحه اول گزارش امکان‌سنجی- طرح توجیهی احداث متل و مجتمع بین راهی

فایل راهنمای ویرایش طرح

سرفصل‌های گزارش
بخش اول: خلاصه طرح.. 8

1-1- مقدمه    9

1-2- مشخصات سرمایه‌گذاری… 9

1-3- هدف از اجراي پروژه متل و مجتمع بين راهي.. 9

1-4- مشخصات سرمایه‌گذاران.. 10

1-5- توانمندی‌های سرمایه‌گذاران.. 10

1-6- مجوزهای لازم فعالیت… 10

بخش دوم: مطالعات اقتصادی… 11

2-1- مقدمه    12

2-2- تاريخچه مجتمع هاي بين راهي.. 12

2-3- سوابق مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي.. 13

2-3-1- سوابق تاريخي.. 13

2-3-1- سوابق جهاني.. 13

2-4- بررسي نقش هاي مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي.. 14

2-4-1- نقش اقتصادي… 15

2-4-2- نقش بازرگاني.. 15

2-4-3- نقش اجتماعي.. 16

2-4-4-نقش سياسي و اداري… 16

2-4-5- نقش فرهنگي.. 16

2-4-6- نقش دفاعي.. 16

2-4-7- نقش بصري… 17

2-4-8- نقش زيست محيطي.. 17

2-5- تجزيه و تحليل احداث مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي.. 18

2-6- مشوق ها و حمايت ها ي قانوني از سرمايه گذاري در مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي.. 20

2-7- شهرستان خوی… 21

2-8- جذابيت‌هاي گردشگري منطقه. 22

2-9- تقسیمات کشوری شهرستان خوی… 24

2-10- جغرافیای منطقه. 24

2-11- فرهنگ منطقه. 25

2-12- جاذبه‌های تاریخی و طبیعی و اقتصادی منطقه. 25

2-12-1- آثار تاریخی و مذهبی.. 26

2-12-2- طبیعت… 26

2-12-3- جشنواره‌های تابستانی در خوی… 27

2-12-4- محصولات… 27

2-12-5- معادن.. 27

2-12-6- پایانه مرز رازی خوی… 28

2-12-7- حمل و نقل شهرستان خوی… 28

2-12-8- صنعت… 30

2-12-9- منطقه ویژه اقتصادی خوی… 30

2-12-10- منطقه آزاد شهرستان خوی… 30

2-12-11- شهرهای خواهرخوانده و هم پیوند. 30

2-13- معرفی شهر قطور 31

2-14- معرفی متل و مجتمع بین راهی شاهین.. 32

2-15- ظرفیت خدمات مجتمع. 36

2-16- ضوابط و استانداردهای مرتبط.. 36

2-17- مختصات مکانی طرح.. 37

فصل سوم: مطالعات فنی.. 38

3-1- هزینه‌های ثابت سرمایه‌گذاری… 39

3-1-1- زمین.. 40

3-1-2- محوطه‌سازی و آماده‌سازی زمین.. 41

3-1-3- احداث ابنیه و مستحدثات… 42

3-1-4- تجهیزات و ماشین‌آلات… 42

3-1-5- تاسیسات… 43

3-1-6- انشعابات… 44

3-1-7- تجهیزات و  لوازم اداری… 45

3-1-8- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری… 45

3-2- هزینه‌های عملیاتی و جاری طرح.. 46

3-2-1- هزینه تامین مواد اولیه. 47

3-2-2- هزینه‌های پرسنلی.. 48

3-2-3- برآورد هزینه استهلاک… 49

3-2-4- برآورد هزینه نگهداری و تعمیرات… 50

4-2-5- هزینه انرژی و ارتباطات… 50

4-3- درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های کارگاه. 51

بخش چهارم: تحلیل‌های مالی طرح.. 52

4-1- شاخص‌های مالی طرح.. 53

4-2- پیش‌بینی سود و زیان.. 54

4-3- برآورد سرمایه در گردش…. 55

4-4- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح.. 56

4-5- صورت جریان وجوه نقد. 57

4-6- تحلیل هزینه فایده. 58

4-7- ترازنامه 59

5- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری… 60

اضافه‌کردن به سبدخرید
اضافه‌کردن به سبدخرید

دیدگاه‌ها

  شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید

  نظری بدهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *