ارزیابی طرح‌ها

استفاده از ضوابط و معیارهای علم اقتصاد در انتخاب بهترین پروژه از دسته‌ها یا گزینه‌های مختلف طرح‌های
سرمایه‌گذاری را ارزیابی طرح گویند. یکی از محورهای مهم مطالعات امکانسنجی پروژه، ارزیابی اقتصادی آن
است. هر پروژه صرفنظر از نوع و اندازه باید دارای صرفه اقتصادی باشد. آثار مستقیم و غیرمستقیم طرح بر
اقتصاد منطقه‌ای و ملی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در ارزیابی مالی پروژه می‌توان برای محاسبه سودآوری
پروژه از معیارهای خالص ارزش فعلی منافع، نرخ بازده داخلی، دوره بازگشت سرمایه، نسبت منافع به هزینه
استفاده کرد .

امکان‌سنجی- طرح‌ توجیهی